Identification of different oyster species using RAPD-PCR
Farklı istiridye türlerinin tespitinde RAPD-PZR kullanımı

Emel Özcan Gökçek, Aynur Lök, Bilge Karahan, Evrim Kurtay
2017 Su Ürünleri Dergisi  
Öz: Bu çalışmada, Ege Denizi'nde gözlemlenen ve istilacı tür olduğu düşünülen bazı istiridye örnekleriyle, yerli istiridye türü olan Ostrea edulis (Linnaeus 1758) örnekleri arasındaki genetik farklılıkların tespitinin, RAPD (Rastgele Çoğaltılmış Polimorfik DNA)-PCR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) yardımıyla hızlı bir şekilde belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda, denizlerimizin yaygın türü olan Ostrea genusundan morfolojik olarak farklı olduğu gözlenen ve Crassostrea genusuna ait özellikler
more » ... ait özellikler gösteren istiridye bireyleriyle, yerli tür 8 adet RAPD profili kullanılarak genetik olarak ayırt edilmiştir. Çalışmada toplam 343 bant elde edilmiştir. Polimorfizm oranı Crassostrea sp.'ye ait örneklerde daha yüksek bulunmuştur. Ele alınan lokuslardan 6 tanesinin ayrım gücü yüksek çıkmıştır. İstilacı türe ait 11, yerli türe ait 5 adet toplamda 16 adet türe-özgü diagnostik bant belirlenmiştir. Abstract: Rapid determination of the genetic differences between some oyster samples observed in the Aegean Sea that were assumed as an invasive species and domestic oyster (Ostrea edulis, Linnaeus 1758) using RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA)-PCR (Polymerase Chain Reaction) markers was aimed in this study. In this regard, domestic species samples and the other samples collected from Altınoluk coasts which were morphologically different than Ostrea species and were showing similarities to Crassostrea genus were genetically indetified by using 8 RAPD profiles. Total 343 bands were observed in the study. Polymorphism rate was found higher in the samples that might belong to Crassostrea genus. 6 of all loci considered in this study were found highly identical for these species. Total of 16 species-spesific diagnostic bands: 11 bands for the invasive species and 5 bands for the domestic species, were determined.
doi:10.12714/egejfas.2017.34.1.04 fatcat:cthny63bvrgqphgjvfac6hyqza