Frequency of Australia Antigen in Volunteer Blooddonors in Miyagi Prefecture

RYOICHI SHIRACHI, NORIYOSHI SUKENO, TAKESHI SASAKI, TAKUSEI UMENAI, TAKEHIKO SHIRATORI, JIRO KONNO, NAKAO ISHIDA
1972 Tohoku journal of experimental medicine  
doi:10.1620/tjem.106.211 fatcat:7ih6to4v5nd27pqn74vphc5swu