ILONA POKORA 1 , STANISŁAW POPRZĘCKI 2 ZMIANY STĘŻENIA ALDOSTERONU W OSOCZU PODCZAS REHYDRATACJI PROWADZONEJ PO DZIAŁANIU STRESU CIEPŁA: WPŁYW RODZAJU STOSOWANEGO NAPOJU

Żywność Nauka
2009 Technologia. Jakość   unpublished
S t r e s z c z e n i e Celem badań była ocena zmian stężenia aldosteronu podczas rehydratacji prowadzonej po stresie cie-pła, w warunkach przyjmowania we wczesnym okresie rehydratacji: wody (DH/T-H 2 O), roztworu izoto-nicznego (DH/T-GET) lub bez uzupełniania strat wody w organizmie (DH/T-NF). Stres ciepła-egzogenny (HS) indukowano pobytem w suchej saunie (temperatura ok. 80 o C, wilgotność względna ok 25%) przez 60 minut. Od 2h do 24h rehydratacji badani spożywali wodę ad libitum. Wyniki
more » ... ibitum. Wyniki uzyskane w badaniach wykazały, że stres ciepła spowodował ok. 1,6 o C wzrost temperatury wewnętrznej ciała, 1% redukcję masy ciała, około 3% redukcję objętości osocza i istotny wzrost stężenia aldosteronu w osoczu. Stężenie aldo-steronu było istotnie statystycznie różnicowane rodzajem napoju spożywanego w okresie rehydratacji. Odnotowano istotnie niższe stężenie aldosteronu w 24h restytucji w grupie spożywającej roztwór izoto-niczny w porównaniu do grupy DH/T-NF jednak nie różniło się ono istotnie od grupy spożywającej wodę. Wyniki uzyskane w badaniach wskazały, że rodzaj spożywanych napojów w okresie wczesnej rehy-dratacji 0-2h nie wpływa istotnie na zmiany stężenia aldosteronu po stresie cieplnym a szybkie przywra-canie izowolemii podczas rehydratacji ogranicza wzrost stężenia aldosteronu po stresie ciepła. Słowa kluczowe: aldosteron, rehydratacja, stres ciepła, odwodnienie cieplne Wprowadzenie Aldosteron (ALDO) jest hormonem, który reguluje zawartość jonów sodowych w organizmie poprzez wpływ na resorpcję zwrotną sodu w nerkach. U ludzi hormon ten może także stymulować absorbcję zwrotną sodu w gruczołach potowych. Stężenie ALDO w osoczu zależy od pozycji ciała badanych i ilości wprowadzanego wraz z dietą sodu [2]. Przyjmowanie sodu w dużych ilościach (4,5-31 g/d) zmniejsza se-krecję aldosteronu. Kontrolę nad sekrecją aldosteronu sprawują baro-, chemo-i wolu-moreceptory umiejscowione w samych nerkach lub poza nimi. Zmniejszenie objętości
fatcat:ejsxb3h3w5a65kxo2xznuqta7e