ELVAN KÖYÜNDE SOSYAL BİR ARAŞTIRMA

Mediha BERKES
1943 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi  
Araştırmanın konusu olan köy Ankara'nın 22 Km. cenup batısında, Etimesgut nahiyesine bağlı. 218 nüfuslu E., köyüdür. Bu köyü seçişim de bazı âmiller vardır: şehre yakın olduğu için gidip gelmenin kolaylığı, nufusu az olduğundan dolayı rakkamlarâ dayanan bir incelemeye elve rişli oluşu, köylü tarafından itimada değer bir öğretmenin misafiri ola rak köye girmek imkânını buluşum gibi. Bu sonuncusu köyde çalışma mı bilhassa kolaylaştırmıştır. Bu araştırmanın itimada değer olup olmadığını belirtmek
more » ... çin her şeyden evvel kullandığım metodu izah etmek lüzumunu duyuyorum. Bir köyü nasıl incelemeli? Acaba köye gitmeden de bunu yapmak kabil olur mu? Sosyoloji üzerinde çalışanlar meselâ etnografların, folklorcu ların hazırladıkları malzemeler üzerinde de incelemeler yapabilirler. Fakat bizde bu sahada bilim metoduyla toplanmış henüz kâfi derece malzeme bulunmadığından bugün sosyoloji üzerinde çalışanların yanlış hükümlere varmamak için kendi malzemelerini' yine kendilerinin topla maları icap ediyor. Bir köyü tetkik etmek istiyen bir kimse incelemak istediği mesele leri bir liste halinde yazarak köye gitse ve birkaç kişiye bu sualleri sorup cevaplarını yazsa, hattâ işini kolaylaştırmak için bir yardımcıyı da beraber götürse acaba doğru bir neticeye varabilir mi? Yaptığımız tecrübeler bize açıkça göstermiştir ki tanımadıkları birkaç kişinin köye gelişi köyün hayatının normal akışını değiştirir ve araştırıcıların büs bütün başka intibalar almalarına sebep olur. Bundan başka, değil yal nız köylerimiz gibi oldukça kapalı ve dışarısı ile teması az cemiyet lerde, şehirde bile hiç kimse tanımadığı bir ihsanın kendi yaşayış tarzı hakkında sorduğu suallere cevap vermek istemez, yerse bile bu cevap her zaman doğru olmayabilir. Şurasını da hatırlamak lâzım gelir ki, bir insanın içinde yaşadığı cemiyetin şuuruna varması belki dışardan gelen bir kimsenin o cemi yeti tetkik etmesinden daha zordur. Onun gayet tabii zannederek far kına varmadığı olaylar dışardan bakan bir kimsenin dikkatini çekebi lir. Bilim keyfe göre gelişi güzel hükümlere değil rakkamlarâ dayanır, onun için iyi niyet sahibi bir köylünün dahi, bu meseleleri inceden inceye
doi:10.1501/dtcfder_0000000433 fatcat:wgixl4sor5erbfzo3bov526x7a