Prawo konsumenta do informacji na przykładzie kredytu konsumenckiego – aspekty konstytucyjnoprawne

Justyna Węgrzyn, Uniwersytet Wrocławski
2012 Przegląd Prawa Konstytucyjnego  
Prawo konsumenta do informacji na przykładzie kredytu konsumenckiego -aspekty konstytucyjnoprawne I. W konstytucjonalizmie polskim zagadnienie związane z ochroną konsumentów po raz pierwszy znalazło swoje odzwierciedlenie w Konstytucji RP z 1997 r. 2 "Ochrona, o której mowa, jest wobec tego czymś zupełnie nowym i dlatego też przypisuje się jej coraz większe znaczenie" 3 . Brak informacji, podejmowanie decyzji pod wpływem emocji i wiele innych okoliczności sprawiają, że konsument narażony jest
more » ... wiele zagrożeń występujących na rynku. Nie bez przyczyny podejmowane są więc różnego rodzaju działania zarówno w sferze legislacyjnej, jak i poza nią, których celem jest między innymi zwalczanie asymetrii informacyjnych. W Konstytucji ochrona konsumentów uregulowana została w art. 76, który stanowi: "Władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Zakres tej ochrony określa ustawa".
doi:10.15804/ppk.2012.03.10 fatcat:mfl4tizkcnbgfo6bz4qqbpa4ny