Identiteit en diversiteit : De tegenstellingen voorbij [book]

Maykel Verkuyten
2010 unpublished
Ontwerp omslag: Studio Jan de Boer Lay out: V3-Services, Baarn isbn 978 90 8555 030 3 e-isbn 978 90 4851 224 9 nur 740 © M. Verkuyten / Pallas Publications -Amsterdam University Press, 2010 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke
more » ... van de uitgever. Voorzover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B Auteurswet 1912 jº het Besluit van 20 juni 1974, Stb. 351, zoals gewijzigd bij het Besluit van 23 augustus 1985, Stb. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever te wenden. Inhoud 1 De zoektocht naar identiteit 7 2 Een kwal op het Nederlandse strand 25 3 Identiteit in ontwikkeling en meervoud 69 4 Blauwe en bruine ogen 105 5 Het waarderen van verschil 143 6 Een nieuw wij-gevoel 171 7 Besluit 201 Noten 207 Literatuur 217 7 1 De zoektocht naar identiteit Crisis, conflict, verwarring, onzekerheid, fragmentatie, verlies en gebrek. Dit zijn gangbare kwalificaties van identiteit. Er lijkt duidelijk iets aan de hand met 'identiteit' . Op allerlei manieren en met allerlei identiteiten. Identiteit is een van de dominante thema's van de laatste decennia. In publieke discussies en in de sociale wetenschappen staat het met stip in de top-tien van 'heikele kwesties' . Identiteit is een centraal onderwerp in debatten over sociale cohesie, culturele diversiteit, integratie, wij-zijdenken, internationale relaties en globalisering. De Europese eenwording is een roep om nationale eigenheid geworden en de integratie van nieuwkomers is steeds meer tot een identiteitskwestie gemaakt waarin loyaliteit en het kiezen voor Nederland vooropstaat. Er wordt gewezen op onzekerheden en bedreigingen, op het gebrek aan gemeenschapszin en sociale samenhang, en op de noodzaak om identiteiten te verduidelijken en te versterken. De kwestie van identiteit blijkt dringender en indringender dan ooit en geeft aanleiding tot diepgravende vragen: wie zijn wij eigenlijk, waar staan wij voor, hoe verschillen wij van anderen, waar hoor ik bij, wat is Europa, wat betekent het dat ik een Surinamer ben, kan ik zowel moslim als Nederlander zijn? Al die vragen grijpen in elkaar en worden uitvoerig bediscussieerd. Zo zijn de symposia en debatten waar de Europese identiteit wordt besproken nauwelijks bij te houden. De Europese identiteit zou niet bestaan of onduidelijk zijn, of zou zich kenmerken door pluriformiteit of juist door de joods-cristelijke traditie. Het gebrek aan een Europese identiteit is in ieder geval een probleem dat om een aanpak en oplossing vraagt. Commissies worden ingesteld en voorstellen uitgewerkt die ervoor moeten zorgen dat mensen zich Europees gaan voelen. De Europese identiteit zou ook worden bedreigd door pogingen om het Westen te islamiseren. En volgens 'Rome' moet dit gevaar niet worden genegeerd uit een verkeerd begrepen respect.
doi:10.5117/9789085550303 fatcat:eq33glud6bbvnl7ctvbrubyeom