Simultaneous removal of multiple heavy metals from soil by washing with citric acid and ferric chloride

Jiyan Shi, Jingli Pang, Qinglin Liu, Yating Luo, Jien Ye, Qiao Xu, Bibo Long, Binhui Ye, Xiaofeng Yuan
2020 RSC Advances  
Citric acid and ferric chloride exhibited synergistic effect on the removal of multiple heavy metals from soil.
doi:10.1039/c9ra09999a fatcat:46x55fgixvhx3lvk555yhww45q