OXIDATIVE STRESS AND ANTIOXIDANT DEFENCE MECHANISMS IN WOMEN WITH HASHIMOTO'S DISEASE

Rybus-Kalinowska Barbara, Żwirska-Korczala Krystyna, Kalinowski Mariusz, Berdowska Agnieszka, Kukla Michał, Anna Kasperlik-Załuska, Elżbieta Rosłonowska, Jadwiga Słowińska-Srzednicka, Wojciech Zgliczyński, Wojciech Jeske, Maciej Otto, Tadeusz Tołłoczko (+3 others)
2005 unpublished
Materiał i metody: Badaniem objęto 29 pacjentek z jawną, nieleczoną niedoczynnością i 26 pacjentek z wyrównaną niedoczynnością tarczycy w przebiegu choroby Hashi-moto. Grupę kontrolną stanowiło 28 zdrowych kobiet. W erytrocytach oznaczono aktywność enzymów: peroksy-dazy glutationowej (GPx), miedziowo-cynkowej dysmu-tazy ponadtlenkowej (CuZnSOD) oraz stężenie dialde-hydu malonowego (MDA). W osoczu krwi oznaczono aktywność enzymów: pozakomórkowej miedziowo-cynkowej dysmutazy ponadtlenkowej
more » ... ) i manganowej dysmutazy ponadtlenkowej (MnSOD) oraz stężenie MDA. U wszystkich badanych kobiet oceniano we krwi stężenia: T 3 , fT 4 , TSH, TPO-Ab, Tg-Ab i przeciw-ciał przeciwko utlenionym LDL (anty-oxLDL). Wyniki: W osoczu krwi chorych z nieleczoną i leczoną chorobą Hashimoto występowała niższa aktywność EC-SOD w porównaniu z grupą kontrolną. Zmianom tym towarzyszył wzrost stężenia MDA w osoczu krwi. Aktyw-ność MnSOD w osoczu krwi chorych z nieleczoną chorobą Hashimoto była niższa w stosunku do grupy kontrolnej. Podobnie zachowywała się aktywność GPx w krwinkach czerwonych. U kobiet z nieleczoną chorobą Hashimoto aktywność CuZnSOD w erytrocytach była niższa, czemu towarzyszyło niższe stężenie MDA w krwinkach czerwo-nych. W grupach z nieleczoną i leczoną chorobą Hashi-moto stwierdzono w surowicy wyższe stężenia przeciw-ciał anty-oxLDL w porównaniu do kontroli. Wnioski: 1. W chorobie Hashimoto niezależnie od stanu tyreometabolicznego występuje stres oksydacyjny. 2. Stres oksydacyjny obserwowany w tej chorobie uzasadnia stosowanie antyoksydantów. Background: The aim of this study was to assess the magnitude of oxidative stress and antioxidant status in women with Hashimoto's disease. Material and methods: 29 women with clinical hypo-thyreosis and 26 women with compensative hypothy-reosis in the course of Hashimoto's disease were investigated. 28 matched healthy subjects were studied as a control group. The activities of glutathione peroxidase (GPx),copper-zinc superoxide dismuthase (CuZnSOD) and malondialdehyde (MDA) concentration were estimated in erythrocytes. The activities of extracellular super-oxide dismuthase (EC-SOD),manganese superoxide dismutase (Mn-SOD) and MDA concentration were estimated in blood plasma. Routine thyroid function tests (T 3 , fT 4 , TSH, TPO-Ab, Tg-Ab) and anty-oxLDL antibodies in blood were also measured in all subjects. Results: EC-SOD activity was lower in plasma of patients with non-treated Hashimoto's disease in comparison with S-03 Cukrzyca Przewodniczący sesji: Jacek Sieradzki, Ida Kinalska Endokrynologia Polska / Polish Journal of Endocrinology 2005; 4 (56)
fatcat:ppkpqds7mzaynpz5u3c7gm4ouu