Effect of 2% Nasal Solution of Disodium Cromoglicate on Perennial Nasal Allergy -Pilot Study-

Minoru Okuda, Takaharu Hayashi, Kenichi Hisamatsu, Hideaki Koyama, Nobuo Soh, Midori Nagai, Tetsuzo Fujitani, Mitsuaki Takahashi, Hirokuni Ohtsuka, Kohtaro Baba, Fumiyuki Kawashima, Ichiro Furuuchi (+7 others)
1978 Practica Oto-Rhino-Laryngologica  
doi:10.5631/jibirin.71.1297 fatcat:rctp33mjjfhhdp6vd7stjr5jki