SEYYÎD VEHBÎ DİVANI NA GÖRE PADİŞAH ÇADIRLARI (OTAĞ-I HÜMAYUN)

ÖZLEM DÜZLÜ
2016 Journal of International Social Research  
www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 SEYYÎD VEHBÎ DİVANI'NA GÖRE PADİŞAH ÇADIRLARI (OTAĞ-I HÜMAYUN) OTTOMAN IMPERIAL TENT COMPLEX (OTAĞ-I HÜMAYUN) IN SEYYÎD VEHBÎ'S DİVAN Özlem DÜZLÜ * Öz Klasik Türk şiiri disiplinler arası çalışmalarda göz ardı edilmemesi gereken bir kaynaktır. Şairlerin divanları her şeyden önce bir sanat eseri olmakla beraber ürünü oldukları toplumun kültür ve yaşayışını yansıtması; savaşlar, imar faaliyetleri, atama ve aziller gibi münferit pek çok hadiseyi ihtiva
more » ... hadiseyi ihtiva eden manzumeleri barındırması bakımından da dikkate değerdir. Zira bu manzumeler bazen kaynaklarda yer almayan birtakım bilgileri yahut kaynakların boş bıraktığı bazı ayrıntıları içerebilmektedir. Bu açıdan divanların çeşitli disiplinlere ait kaynaklarla bir arada ele alınması hem onların daha iyi anlaşılmasını sağlayacak hem de mevcut bilgi ve uygulamalara yenilerinin eklenmesine imkân verecektir. Bu çalışmada böyle bir yaklaşımla Seyyîd Vehbî Divanı'nda 1. Mahmûd'un çadırları hakkında yazılmış dört manzume ile çeşitli vesilelerle yazılmış kasidelerdeki bazı beyitlerden yola çıkarak o dönemin padişah çadırları incelenmiştir. Padişah çadırlarının divanda ne şekilde ele alındığının da ortaya konmaya çalışıldığı makalede kaynaklardaki bilgilerin Seyyîd Vehbî Divanı'ndaki yansımaları ve padişah çadırları hakkında farklı yahut ek birtakım bilgi ve uygulamalar tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Seyyîd Vehbî, Çadır, Otağ-ı Hümayun. Abstract Classical Turkish poetry is a source that should not be ignored in interdisciplinary studies. Divans by poets are not only pieces of art but they are also noteworthy as they reflect the culture and lifestyle of the society they originate from and they even contain verses that mention particular incidents like wars, construction works, assignments and impeachments. This is because these verses sometimes include pieces of information which are not available in sources or some details which are not provided by them. From this aspect, studying divans together with sources of various disciplines will both help understand them better and enable us to add onto the current information and implications. Ottoman imperial tents of the era were studied in this article through four verses about tents of Sultan Mahmûd 1st in Seyyîd Vehbî's Divan and some verses in odes written for various purposes. In this article, we tried to find out in what ways imperial tents were approached in divan. The article also discovered reflections of information from sources on Seyyîd Vehbî's Divan and different or additional information and implications regarding imperial tents.
doi:10.17719/jisr.20164520588 fatcat:rm6ueo67e5gurl7x3ii5fstisu