THEORETICAL BASES OF FORMATION OF A TECHNIQUE OF INVESTIGATION CRIMINAL OFFENSES IN THE FIELD OF HOUSING CONSTRUCTION

К.М. Brusso
2020 Ûridičnij naukovij elektronnij žurnal  
Бруссо к.М., здобувач Донецького юридичного інституту МВС України У статті проведено аргументовано, що криміналістична характеристика як наукова категорія є теоретичним підґрунтям, на якому розробляється методика розслідування кримінальних правопорушень. Зміст криміналістичної характеристики становить комплекс відомостей про злочинну діяльність, що має пізнавальне (побудова описової моделі злочинної діяльності) та аналітичне (встановлення кореляційних зв'язків між елементами, що мають
more » ... ий характер) значення. З урахуванням обох складових можливе формування криміналістичної методики як продукту наукового аналізу, з одного боку, і практичного інструментарію у вигляді конкретних програм (алгоритмів) розслідування -з іншого. До головних елементів криміналістичної характеристики кримінальних правопорушень у сфері житлового будівництва належать: спосіб підготовки, учинення та приховування злочинів; обстановка вчинення злочину; предмет злочинного посягання; відомості про осіб, які вчинили злочини, злочинні групи та потерпілих; слідова картина злочину. Пізнання закономірних зв'язків між зазначеними елементами (причинно-наслідкових, інформаційних, просторових і часових) сприяє успішному вирішенню завдань на всіх етапах розслідування та конкретизації застосованих криміналістичних прийомів і засобів. Така повна та змістовна характеристика кожного конкретного кримінального правопорушення, що включає всі його індивідуальні особливості, є обов'язковою умовою повноцінного дослідження, що здійснюється з метою формування методики розслідування. Необхідною умовою ефективної діяльності працівників правоохоронних органів щодо розслідування кримінальних правопорушень у сфері житлового будівництва є аналіз й узагальнення практики розслідування у два етапи: належне вивчення та узагальнення змісту злочинної діяльності, поведінки злочинця під час підготовки, вчинення та приховування кримінального правопорушення, а також закономірностей виникнення слідів; аналіз та узагальнення позитивної практики щодо виявлення й розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень у сфері житлового будівництва та встановлення закономірностей механізму виявлення слідів і прогнозування поведінки злочинця. . При формуванні методики розслідування кримінальних правопорушень у сфері житлового будівництва, особливу увагу слід звертати зв'язки елементів криміналістичної характеристики. Потребує опрацювання й нормативно-правова база, що регламентує порядок проведення певних робіт, тендерних закупівель, здійснення робіт з підвищеною небезпекою, організацію заходів з охорони праці на об'єктах проведення будівельних робіт, укладення договорів тощо. Ключові слова: житло, будівництво, корупція, наукові дослідження, методика, розслідування, криміналістична характеристика. In the article it is argued that forensic characteristics as a scientific category is the theoretical basis on which the methodology of investigation of criminal offenses is developed. The content of the forensic description is a set of information about criminal activity, which has a cognitive (construction of a descriptive model of criminal activity) and analytical (establishing correlations between elements that are natural) value. Taking into account both components, it is possible to form forensic methodology as a product of scientific analysis, on the one hand, and practical tools in the form of specific programs (algorithms) of investigation -on the other. The main elements of the forensic characteristics of criminal offenses in the field of housing include: the method of preparation, commission and concealment of crimes; the circumstances of the crime; the subject of criminal encroachment; information on perpetrators, criminal groups and victims; trace picture of the crime. Knowledge of the natural connections between these elements (causal, informational, spatial and temporal) contributes to the successful solution of problems at all stages of the investigation and specification of the applied forensic techniques and tools. Such a complete and meaningful description of each specific criminal offense, including all its individual features, is a prerequisite for a full-fledged study carried out in order to form a methodology of investigation. A necessary condition for effective law enforcement officers to investigate criminal offenses in the field of housing is the analysis and generalization of the practice of investigation in two stages: proper study and generalization of criminal activity, criminal behavior during preparation, commission and concealment of criminal offenses, and patterns of criminal offenses. ; analysis and generalization of positive practice in detecting and investigating certain categories of criminal offenses in the field of housing and establishing patterns of the mechanism of detection of traces and prediction of criminal behavior .. When developing a methodology for investigating criminal offenses in the field of housing, special attention should be paid to the links between the elements of forensic characteristics. The normative-legal base regulating the order of carrying out certain works, tender purchases, realization of works with the increased danger, the organization of measures on labor protection on objects of carrying out construction works, the conclusion of contracts, etc. also needs working out.
doi:10.32782/2524-0374/2020-8/137 fatcat:hsskaffpu5fvpbqpf2obtaabou