Wątki autobiografi czne w śląskim dziejopisarstwie średniowiecznym

Wojciech Mrozowicz
2013 Biuletyn Polskiej Misji Historycznej  
doi:10.12775/bpmh.2013.014 fatcat:vibw3ktsqjdc5msviu3ibtamem