Priority Dunajskej stratégie

R Kanka
2012 Priorities of the Danube Strategy. Životné prostredie   unpublished
The EU Strategy for the Danube Region (EUSDR) is a macro-regional strategy adopted by the European Commission in December 2010 and endorsed by the European Council in 2011. The Strategy was jointly developed by the Commission, together with the Danube Region countries and stakeholders, in order to address common challenges together. The Strategy seeks to create synergies and coordination between existing policies and initiatives taking place across the Danube Region. The Priority Area
more » ... rs (PACs) ensure the implementation of the Action Plan by agreeing on planning, with targets, indicators and timetables, and by making sure there is effective cooperation between project promoters, programmes and funding sources. Goals for the Danube Region are also now being formulated in a coherent and transnational way, thanks to the Strategy. Targets have been set in order to focus and prioritize efforts. The success of the Strategy also relies on better alignment of the various funding sources; this includes the structural and cohesion funds, the pre-accession and neighbourhood policy instruments in non-EU countries, and all other available sources of EU and national funding, including loans and grants. The EU Strategy for the Danube Region should bring unique opportunities for cooperation within the particular countries, institutions, enterprises and help to improve economic and social indicators within the Danube Region. Key words: The EU Strategy for the Danube Region, Action plan, The Danube Region, Priority areas RÓBERT KANKA Dunajský región pokrýva územia 16 európskych štátov; z toho je 8 členských štátov Európskej únie: Slovensko, Nemecko, Rakúsko, Česko, Maďarsko, Slovinsko, Bulharsko a Rumunsko a 6 nečlenských: Chorvátsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Ukrajina a Moldavsko. Ide o funkčnú oblasť vymedzenú povodím rieky Dunaj a o jeden z najväč-ších európskych regiónov, v ktorom žije viac ako 110 miliónov ľudí. Dunaj, druhá najväčšia európska rieka predstavuje jednu z najdôležitejších dopravných a ob-chodných tepien Európy. Mal strategický význam už v staroveku, využívali ho Rimania, ale aj Slovania, ktorí toto územie v 5. storočí osídlili. Z historického hľadiska bola podunajská oblasť mimoriadne zasiahnutá búrli-vými udalosťami spojenými s mnohými konfliktmi, sťahovaním obyvateľstva a nedemokratickými režima-mi. Rieka vytvára silné prepojenie so susednými štátmi a umožňuje nám bližšiu spoluprácu vo viacerých ob-lastiach hospodárstva, spoločenského života a kultúry. V roku 1992, po dokončení Vodného diela Gabčíkovo a spojení s riekami Mohan a Rýn, vzrástol ešte väčšmi jej význam v oblasti riečnej dopravy. Dunajská stratégia a Akčný plán V roku 2008 začala Európska únia rozvíjať makrore-gionálne stratégie ako jednu z nových foriem teritoriál-nej spolupráce v jej rámci. Počas finálnej schvaľovacej fázy Stratégie Európskej únie pre región Baltického mora sa z rakúsko-rumunskej iniciatívy začali prípravy nad Dunajskou stratégiou. 8. decembra 2010 zverejnila Európska komisia v Bruseli dokument pod názvom Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov-Stratégia Európskej únie pre podunajskú oblasť, ktorá sa neskôr stala známa ako Dunajská stratégia. Komisiu o vypracovanie tejto stratégie požiadala Európska rada. Ako základné princípy boli definované: zlepšenie sociálno-ekonomického rozvoja, konkurencieschopnosti, riadenia v oblasti ochrany život-prostredie_6.indd 297
fatcat:ehpnyucrgzhr7hoxdpkyez5v3e