LAUKIAME JØ IR LIETUVOJE / Species expected in Lithuania

E Pakðtytë, Bëgikas Baltapilvis, Baird's Sandpiper
unpublished
Virelyje: Juodoji zylë (Parus ater). Vëþeþeris, Kelmës r., 2011-12-26 © Marius Èepulis Lietuvos ornitologø draugijos leidinys apie paukðèius, jø apsaugà, stebëjimus. Leidiamas nuo 2009 m. kartà per tris mënesius Vyr. redaktorius Vytautas JUSYS Tel. 8 638 90 619 vros@takas.lt Vyr. redaktoriaus pavaduotojas Liutauras RAUDONIKIS Redakcijos kolegija Saulius KARALIUS Mindaugas KIRSTUKAS Julius MORKÛNAS Eglë PAKÐTYTË Dr. Modestas RUÞAUSKAS Dr. Vitas STANEVIÈIUS Kalbos redaktorë Erika
more » ... Leidykla Lututë V. Putvinskio g. 47-4 LT-44243 Kaunas El. p. lutute@lutute.lt www.lutute.lt Spausdino Kopa PAUKÐÈIAI / BIRDS The magazine of Lithuanian Ornithological Society about birds, their observations and protection. Published four times a year from 2009. Editor in chief Vytautas JUSYS Lietuvos ornitologø draugija (LOD) tai nevyriausybinë organizacija, kuri rûpinasi Lietuvoje aptinkamø laukiniø paukðèiø ir jø gyvenamosios aplinkos apsauga. Siekdama ðio tikslo, draugija vienija gamtai ir paukðèiams neabejingus Lietuvos þmones, rûpinasi ekologiniu visuomenës ðvietimu, paukðèiø populiacijø tyrimu ir monitoringu bei visuomeniðkai kontroliuoja aplinkos ir biologinës ávairovës apsaugà reglamentuojanèiø ástatymø leidimà ir vykdymà. Nuo 1994 m. draugija yra tarptautinës paukðèiø apsaugos organizacijos BirdLife International asocijuota narë. Norëdami tapti LOD nariu ar tiesiog prisijungti prie paukðèiø apsauga besirûpinanèiø bendraminèiø, kreipkitës á LOD sekretoriatà adresu: Lietuvos ornitologø draugija, Naugarduko g. 47-3, LT-03208 VILNIUS Tel./faks. (8 5) 213 04 98, el. patas lod@birdlife.lt; www.birdlife.lt LOD bûtø dëkinga uþ paramà þurnalui Paukðèiai. Lëðas galima pervesti á specialià draugijos sàskaità, skirtà iðimtinai þurnalo leidybos reikmëms: LT787300010071486100, banko kodas 73000, bankas Swedbank LOD inios / LOD news G. Petkus. 2011 m. Kalëdinio paukðèiø stebëjimo maratono rezultatai. Results of 2011 Christmas birdwatching marathon 3 METØ PAUKÐTIS / Bird of the Year G. Brazaitis. Kurapka 2012 metø paukðtis. Grey Partrige -bird of the year 2012 4 ÁDOMIOS VIETOS PAUKÐÈIØ STEBËTOJAMS / Interesting places for birdwatchers S. Karalius. Kopgalis migruojanèiø paukðèiø stotelë. Kopgalis -migratory bird stop 6 PAUKÐÈIØ APSKAITOS / Bird counts M. Ruþauskas, V. Jusys. Paprastøjø kikiliø stebëjimai Lietuvoje 20112012 m. þiemà. Observations of Chaffinches in Lithuania in winter 2011-2012 1 0 G. Graðytë. Þvirblinë pelëda Lietuvoje ar mûsø þinios atspindi realybae? Pygmy Owl in Lithuania -does our knowledge reflect reality? 1 4 1 8 ORNITOFAUNISTINIAI STEBËJIMAI / Bird observations S. Minkevièius. Stebëjome vëluojantá kukutá. The latest record of Hoopoe in the country 2 0 V. Jusys. Ornitofaunistiniai stebëjimai Lietuvoje 20112012 m. þiemà. Winter observations in Lithuania in 2011-2012 2 1 S. Karalius. Kopgalyje retas sveèias ið ðiaurës. Rare winter visitor at Kopgalis 3 0 L. Raudonikis. Eurazinës cyplës statuso Lietuvoje patikslinimas. On the status of the Eurasian Wigeon in Lithuania 3 2 A. Kubilius. Raguotieji kragai Kretingos rajone. The Horned Grebes in Kretinga district 3 4 E. Pakðtytë. Retø paukðèiø stebëjimai kaimyninëse ðalyse ir Vakarø Palearktikoje 20112012 m. þiemà. Rare bird observations in adjacent countries and WP in winter 2011-2012 3 5 ORNITOLOGINËS KELIONËS / Birdwatching trip A. Èerkauskas. Izraelio ðiauriniø slëniø migruojanèiø paukðèiø apþvalga. Review of migratory birds in the northern valleys of Israel 3 7 SVARBIOS PUBLIKACIJOS / Important publications 4 3 ÁVAIRENYBËS / Various 4 4 Þurnalà Paukðèiai galima ásigyti LOD sekretoriate, leidykloje Lututë, Ventës rago ornitologinëje stotyje arba uþsiprenumeruoti visuose Lietuvos paðto skyriuose. Indeksas 5120. 4 Paukðèiai 2012 • 1 metø paukðtis Pavasarinë kurapkø apskaita Artëjant pavasariui, kurapkø pulkeliai suyra ir susiformuoja poros, kurios pasklinda po laukus ir pievas. Pavasarinae kurapkø apskaità reikia vykdyti kovo antroje pusëjebalandþio mënesá, kol þolinë laukø augalija nëra aukðta. Kurapkø poras galima pastebëti maitinantis, patinai iðsiduoda tuoktuviniu riksmu "kirrrek. Prieð darant apskaità rekomenduojama pasinaudoti kurapkø balso áraðu ir prisiminti, koks yra kurapkos balsas. Apskaita atliekama marðrutais. Prieð iðvykstant á gamtà juos reikia suplanuoti vietovëje, kurià norite iðtyrinëti. Apskaità galima vykdyti einant pësèiomis, geriausia vaþiuojant dviraèiu. Pagal tai pasirinkite ir marðrutà. Vietiniø keliø tinklas puikiai tiks. Jeigu einate pësèiomis, galite pasirinkti ir vaizdingesná marðrutà, svarbu, kad bûtø lengvi orientyrai ir galëtume KURAPKA 2012 METØ PAUKÐTIS Dr. Gediminas BRAZAITIS Lietuvos ornitologø draugijai (LOD) 2012 metus paskelbus Kurapkos metais pirmàja Metø paukðèio akcija tapo þiemojanèiø kurapkø apskaita. Raðant ðias eilutes apskaita dar buvo nepasibaigusi ir duomenys neapibendrinti, bet ið ávairiø Lietuvos vietø sulaukta nemaþai atgarsiø, jog apskaitø metu kurapkø nepastebëta arba jø yra labai maþai. Tokios þinios, verèia sunerimti. Yra þinoma, jog kurapkø gausa gali labai greitai atsistatyti (per 23 sezonus) dël ðiems paukðèiams bûdingø dideliø dëèiø, teigiamai nuteikia ir ðià þiemà daugelyje Lietuvos regionø gerokai sumaþëjaes lapiø skaièius. LOD svarbu turëti kuo tikslesnae informacijà apie kurapkø populiacijos bûklae, dël to visos apskaitos, netgi (ypaè) tos, kuriose kurapkø nebuvo pastebëta, turi didelae vertae. LOD narius ir visus mylinèius gamtà kvieèiame prisijungti prie kitos Metø paukðèio akcijos dalies pavasarinës kurapkø apskaitos. nesunkiai pakartoti marðrutà vëliau. Paukðèius patogiau stebëti, jei marðrutas eina aukðtesnëmis reljefo vietomis, tolimesniø vietø neuþstoja pakelëse gausiai auganèios medþiø ar krûmø juostos. Jeigu apskaità vykdote ne vienas, galima vaþiuoti ir automobiliu (lëtai vaþiuojant automobilio keleiviai stebi aplinkà), kas 300500 m sustojant. Planuojamà marðrutà reikia iðdëstyti ant plano ar þemëlapio, kurio mastelis bûtø apie 1:1000020000. Plane ar þemëlapyje reikia þymëti kurapkø radimo vietas. Po apskaitos reikia apskaièiuoti apskaita apimtà teritorijos dydá. Vienà stebëtà patinà prilyginame porai. Apskaita vykdoma anksti rytais vintant (23 val. po saulës patekëjimo) arba vakarais temstant (23 val. iki saulës laidos). Oro sàlygos turëtø bûti tinkamos stebëti paukðèius, nevëjuota ir nelyti. Skaièiuotojas lëtai judëdamas marðrutu (apie 23 km/h) turi ádë-Kurapka (Perdix perdix). Limeikiai, Panevëþio r., 2011-04-25 © Arvydas Stakë
fatcat:fybouuziyrfmpf4m3pyv4lhwxy