1963 YILI YAZ AYLARıNDA ÇVKVROV AHARASı DAMIZLIK -MERKEPLERİNDE GÖ"RÜLEN YAYGIN DERMATITIS CHRONICA EXVDATIV A ET NECROTICANS OLAYLARı ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR

ANTEPLİOĞLU Hayrettin;KEVEN
1963 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi  
Eqııide'lerde görülen dermatitis' ler hakkmda kısa literatür bilgi: Dermatitis bilindiği gibi deriniıı yüzeysel ve derin katlarının yangısı olup damarlı olan dokularda, hiperemi, eksudasyon ve proliferasyon doğuran bazı ahvalde ise nekrozla sonuçlanan bir halidir. Etiyoloji yönünden, infeksiyöz olan dermatitislcrc il~veten, tromatik, şimik termik sebeplere bağlı ve irradyasyonla ilgili. dermatitis'ler vardır. Tek tırnaklılarda tromatik etkiye ençok maruz kalan bölgeler, paldum, supraorbital
more » ... e, tarsus eklemi, carpus ve dirsek eklemlerinin dış yüzleridir. İş hayvanlarında hastalığı, daha ziyade iyi intibak etmeyen koşum takım larının daimi sürtünmesi doğurur. Dermatitis topu k kıllarının' kesilmesi sonunda şekillenebilir. Ön ayakların corona' bölgesinde görülebilecek kronik tabiatli bir dermatitis eğitim maksadiyle buraya geçirilen zincir veya köstekler tarafından meydana gelmiş olabilir. Ekstremite'lerin bilhassa distal kısımlarında şekillenen dermatitis'lerin çoğu zaman sebebi pislik, çamur ve benzeri irkiltise! maddelerle derinin temasta kalmasıdır. Büyük çapta irkiltiler çeşitli derecede dermatitis'lerin sebebi olmaktadır. İnce derili atlarda toksik dermatitis kolaylıkla husule gelir. Sekresyonla mütarafık taşkın granulation'lu yaralara tatbik edilen eskarotik ilaçlar oldukça şiddetli bir dermatitise sebep olur. Bizzat yaraların sekresyonu desquaniativ şekilde bir deri yangısı doğurur. Ayakların çeşitli enfeksiyonlu lezyonlarında tedavi maksadiyle kullanılan formalin'li veya katranlı bile-şimIerde dermatitis meydana getirirler ' Kerosen ve daha birçok yağlı ensektisidler temas ettikleri deri için vezikan etkilidirler. Henüz üzeri ensektlere karşı koruyucu ilaçla pulveri-
doi:10.1501/vetfak_0000001986 fatcat:xwbzlqtiuvafdogonc3eyxy46a