Preliminary research on the effect of thermal treatment of maize silage on biogas production

Agnieszka Pilarska, Krzysztof Pilarski, Kamil Witaszek, Hanna Dukiewicz, Krzysztof Dobrzański
2015 Nauka Przyroda Technologie  
Streszczenie. Wydajność procesu fermentacji metanowej zależy przede wszystkim od rodzaju zastosowanych substratów oraz szybkości przebiegu procesu, która w głównej mierze jest warunkowana dynamiką pierwszego etapu fermentacji, czyli hydrolizy. Celem poprawy rozkładu trudno biodegradowalnego materiału (w literaturze określanego mianem biomasy lignocelulozowej) stosuje się często wstępną obróbkę substratów, m.in.: termiczną, chemiczną i mechaniczną. W przedstawionych badaniach dokonano obróbki
more » ... micznej z wykorzystaniem ciepła odpadowego z procesu fermentacji metanowej, które jest trudnym do zmagazynowania surowcem. Idea wykorzystania ciepła pochodzącego z fermentacji metanowej jest innowacyjnym rozwiązaniem, o znaczącym aspekcie ekonomicznym oraz prośrodowiskowym. Głównym celem pracy było zbadanie wpływu obróbki termicznej na wydajność biogazową. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem jednego z najczęściej stosowanych do produkcji biogazu surowców -kiszonki z kukurydzy, którą poddano obróbce cieplnej w temperaturze 80°C i 100°C.
doi:10.17306/j.npt.2015.2.18 fatcat:bmpwyyjgwvcbtltkjweisaggpa