Wstęp

Piotr Mickiewicz
2019
Wstęp Rok 2019 to eskalacja sporów międzynarodowych, które sprowadzają się do specyficznie pojmowanej prezentacji siły (ukazania potencjalnej możliwości działania lub sprawności reagowania). Środkami oddziaływania w tej nowej zimnej wojnie stały się już nie tylko, prowadzone przez siły powietrzne i morskiej, prowokacje przygraniczne, ale także budowa baz wojskowych w regionach spornych, czy w pobliżu granic stref wpływu przeciwnika politycznego, tworzenie możliwości bazowania w regionach
more » ... w regionach ulokowania jego interesów, czy siłowe zajęcie jednostek morskich na wodach międzynarodowych. Ubocznym skutkiem tej polityki jest powtórny wyścig zbrojeń w wymiarze o wiele groźniejszym niż w drugiej połowie XX wieku. Prowadzą go bowiem nie tylko rywalizujące mocarstwa, ale także -w sposób niekontrolowany przez hegemona -inni gracze międzynarodowi. Są nimi zarówno państwa, dążące do uzyskania pozycji regionalnego mocarstwa, jak i gracze niepaństwowi, dążący do uzyskania środków skutecznego oddziaływania na potencjalnego przeciwnika politycznego, czy ideologicznego. Nowym orężem w walce stają się procesy ekonomiczne, jak i technologie cybernetyczne. Wojna ekonomiczna to między innymi próba zdestabilizowania gospodarek poprzez wykorzystanie zależności energetycznych państw i destabilizacji ciągłości dostaw nośników energii. Przejawia się zarówno w postaci ataków na zbiornikowce, budowy nowych, umożliwiających prowadzenie rywalizacji politycznej sieci dystrybucji nośników energii i podejmowanymi próbami wpływania na ich cenę. Wojna w cyberprzestrzeni to głównie próba wpływania na społeczeństwo przeciwnika politycznego mająca na celu jego dyskredytację, moralnego pozbawienia go mandatu do sprawowania władzy lub próba radykalnej zmiany nastrojów społecznych. Próbę przedstawienia wybranych problemów świata globalnego (nie) pokoju, by zacytować prof. Bolesława Balcerowicza, podjęliśmy w bieżącym numerze Rocznika. Ustosunkowujemy się do wybranych, charakterystycznych dla roku 2019, zagrożeń bezpieczeństwa, wynikających z rywalizacji graczy międzynarodowych. Wiodącymi tematami numeru są sposób kreowania ładu międzynarodowego przez Federację Rosyjską pod egidą polityki zapewniania bezpieczeństwa państwa (nie polityki bezpieczeństwa, ale polityki państwa, która jest skoncentrowana na specyficznym rozumieniu jego bezpieczeństwa w postaci prawa do osiągania założonych interesów) oraz wybrane przejawy rywalizacji (NATO/USA vs. Rosja) i kooperacji międzynarodowej (w regionie Pacyfiku). Autorami bieżącego numeru są pracownicy naukowi polskich i zagranicznych uczelni (uniwersytety: Jagielloński, Warszawski, Gdański, Kazimierza Wielkiego, Jana Kochanowskiego, Narodowy Uniwersytet Techniczny w Łucku oraz Dolnośląska Szkoła Wyższa i Akademia Marynarki Wojennej), a także doktoranci (Akademia Wojsk Lądowych). Numer inauguruje tekst dr Iwony Jakimowicz-Piekarskiej o sposobie podejścia do analizy stosunków międzynarodowych w erze funkcjonowania państw
doi:10.34862/rbm.2019.1.1 fatcat:xi6o677k6zhzjoska7jp3gum2y