"Firma vydělává, děti se učí, žena je hodná a já jsem šťastný." Představy dětí o budoucím životě

Lenka Slepičková
<span title="2012-04-18">2012</span> <i title="Masaryk University Press"> <a target="_blank" rel="noopener" href="https://fatcat.wiki/container/oqm7pbp4ibfdlaggat6zdrq6jm" style="color: black;">Social Studies</a> </i> &nbsp;
Text se soustředí na otázku, jak děti, konkrétně děti navštěvující 3. a 7. třídy základní školy (tedy děti ve věku 8–10 a 12–13 let) – přemýšlejí o svých budoucích životních drahách, jak je prezentují, na co v jednotlivých oblastech svého života aspirují. Zajímá nás také, jak se tyto aspirace liší u dívek a chlapců, a zda v nich můžeme najít odrazy individualizačních tendencí, připisovaných životním drahám v pozdní modernitě, či konkrétních socializačních vlivů. Článek vychází z dat z výzkumu
more &raquo; ... dvou moravských základních školách, v němž byly použity různé kvalitativní nástroje sběru dat (kreslení, slohové práce, vytváření časových os atd.). Data ukazují, jak děti vnímají sociální normy a hodnoty vztahující se k různým životním fázím a jak vnímají různá očekávání vztahující se k genderu. Časové osy i volněji formulované životní plány dívek a chlapců v našem výzkumu odrážejí kulturně předepsanou a očekávanou biografii popisovanou jako sled životních etap, začínající přípravou na život ve vzdělávacím systému a pokračující nabýváním kompetencí spolu se zvyšujícím se věkem a vrcholící jejich ztrátou ve věku vyšším. Výzkum ukázal, že děti vnímají odlišnost očekávání ve vztahu k genderu, o své budoucnosti uvažují primárně jako chlapci a dívky. Zatímco dívky popisují ve svých budoucích životních plánech intenzivní a úspěšné zapojení se do rodinného, stejně jako do profesního života, chlapci projektují svou budoucnost coby budoucnost solitérů uprostřed rodin, jejichž životní styl a aktivity nejsou rodinným životem a vztahy k ostatním příliš determinovány. Chlapci plánovaný životní styl je tedy vysoce individualizovaný, dominuje mu realizace vlastních profesních i volnočasových představ a úspěch v těchto sférách, jakkoli se odehrává v kulisách rodin.
<span class="external-identifiers"> <a target="_blank" rel="external noopener noreferrer" href="https://doi.org/10.5817/soc2012-2-83">doi:10.5817/soc2012-2-83</a> <a target="_blank" rel="external noopener" href="https://fatcat.wiki/release/ws6zbpaqf5hxvpgfxxypkdskhe">fatcat:ws6zbpaqf5hxvpgfxxypkdskhe</a> </span>
<a target="_blank" rel="noopener" href="https://web.archive.org/web/20191217052642/https://journals.muni.cz/socialni_studia/article/download/5954/5066" title="fulltext PDF download" data-goatcounter-click="serp-fulltext" data-goatcounter-title="serp-fulltext"> <button class="ui simple right pointing dropdown compact black labeled icon button serp-button"> <i class="icon ia-icon"></i> Web Archive [PDF] <div class="menu fulltext-thumbnail"> <img src="https://blobs.fatcat.wiki/thumbnail/pdf/de/da/dedac68ff9378b19b94846f6d5d58c17133c604a.180px.jpg" alt="fulltext thumbnail" loading="lazy"> </div> </button> </a> <a target="_blank" rel="external noopener noreferrer" href="https://doi.org/10.5817/soc2012-2-83"> <button class="ui left aligned compact blue labeled icon button serp-button"> <i class="unlock alternate icon" style="background-color: #fb971f;"></i> Publisher / doi.org </button> </a>