A CFD Study on Refractory Wear in RH Degassing Process

Qiang Wang, Shuyuan Jia, Fengsheng Qi, Guangqiang Li, Yawei Li, Tao Wang, Zhu He
2020 ISIJ International  
doi:10.2355/isijinternational.isijint-2019-768 fatcat:umvaxn3hrvbavh6nqlyq5uynsa