AGE DYNAMICS OF GALLBLADDER AND EXTRAHEPATIC BILIARY DUCT LINEAR INDICATORS IN INDIVIDUALS OF DIFFERENT GENDERS
ВІКОВА ДИНАМІКА ЛІНІЙНИХ ПОКАЗНИКІВ ЖОВЧНОГО МІХУРА ТА ПОЗАПЕЧІНКОВИХ ЖОВЧНИХ ШЛЯХІВ У ОСІБ РІЗНОЇ СТАТІ

Ludmyla Zubko
2018 Proceedings of the Shevchenko Scientific Society Medical sciences  
Вступ. Зростання частки патології гепатобіліарної системи у структурі соматичних хвороб спонукає до пошуку морфологічних особливостей структур цієї системи, з метою профілактики розвитку патологічних процесів і зменшення ятрогенних ускладнень у процесі лікування хвороб. Мета. Удосконалити прижиттєві методики обстеження для виявлення індивідуальних особливостей морфометричних параметрів внутрішніх органів і структур. Матеріали і методи. 63 комп'ютерні томограми осіб різної статі зрілого віку.
more » ... п'ютерні томограми з анонімізованими анамнестичними даними отримали в кабінеті КТ-діагностики «HEMO Луцьк». Знімки виконано на апараті Siemens Somatom Emotion 16-зрізовий (Німеччина). Результати. Аналізування комп'ютерних томограм виявило особливості лінійних розмірів жовчного міхура та позапечінкових жовчних шляхів у чоловіків і жінок різних періодів зрілого віку: співвідношення досліджуваних показників у чоловіків і жінок різних вікових груп, а також їхня вікова динаміка є різними і характерними для кожного показника та для осіб кожної статі; проведений аналіз отриманих показників засвідчив гендерні особливості розмірів обстежуваних структур. Зокрема, довжина жовчного міхура та ширина його шийки більша у чоловіків, а ширина дна жовчного міхура та його найширшої частини -у жінок. Показники товщини стінки жовчного міхура в осіб різної статі різняться мінімально, з незначною перевагою у чоловіків; лінійні показники довжини і ширини правої та лівої печінкових проток, а також кут їхнього сходження у жінок більший, ніж у чоловіків; показники довжини та ширини міхурової протоки у жінок також вищі, ніж у чоловіків, але кут впадіння міхурової протоки є більшим у чоловіків; лінійні розміри (довжини та ширина) загальної печінкової протоки, а також загальної жовчної протоки більші у чоловіків, перевищуючи розміри одноіменних структур у жінок у 5-8 разів. Висновок. Підсумовуючи наші отримані результати проведених вимірів лінійних показників жовчного міхура та жовчовивідних шляхів у відповідності до їхньої вікової динаміки у осіб різної статі можна констатувати співвідношення досліджуваних показників у чоловіків і жінок різних вікових груп, а також їхня вікова динаміка є різними і характерними для кожного показника та для осіб кожної статі. Зокрема, довжина жовчного міхура, ширина його шийки, товщина стінки жовчного міхура, кут впадіння міхурової протоки, довжина та ширина загальної печінкової протоки та загальної жовчної протоки є більшими у чоловіків, ширина дна жовчного міхура та його найширшої частини, довжина та ширина правої і лівої печінкових проток, кут їхнього сходження, довжина та ширина міхурової протоки -у жінок. Ключові слова: Анатомія, гепатобіліарна система, комп'ютерна томографія Introduction. The increase in the pathology of hepatobiliary system in the structure of somatic diseases induces the search for morphological peculiarities of this system structures in order to prevent the development of pathological processes and reduce iatrogenic complications during treatment of diseases. Aim. To improve the lifestyle examination techniques, that allows identifying individual peculiarities of morphometric parameters of internal organs and structures. During our research, we used the method of computer tomography (CT). Results. Based on the analysis of computer tomograms, the following peculiarities of the linear dimensions of the gallbladder and extrahepatic biliary ducts in men and women of different adult ages were identifi ed: the ratio of indices under research in men and women belonging to different age groups, as well as their age dynamics, are different and characteristic of each indicator and each gender. The analysis of obtained indicators has shown gender peculiarities of examined tissues. In particular, the length of the gallbladder and the width of its neck are higher in men, whereas the width of gallbladder bottom and its widest part are bigger in women. Indicators of gallbladder wall thickness in individuals of both sexes vary with slightly higher values in men. Linear measurements of the length and width of the right and left hepatic ducts, as well as the angle of their ascent are higher in women than in men; the length and width of the cystic duct in women are also higher than that in men, but the inclining angle of the bladder duct is higher in men. Linear dimensions (length and width) of the common hepatic duct, as well as the common bile duct, are higher in men, exceeding the size of the same organs in women by 5-8 times. Conclusions. Summarizing the results of performed measurements of the linear parameters of the gall bladder and bile ducts in accordance with their age dynamics in different age groups, it is possible to state the ratio of the studied indices in men and women, as well as their age dynamics are different and characteristic for each indicator and for individuals of every gender. In particular, the length of the gallbladder, the width of its neck, the thickness of the wall of the gall bladder, the angle of falling of the gall bladder duct, the length and width of the common liver duct and the common bile duct are larger in men, the width of the fundus of the gall bladder and its widest part, the length and width of the right and left hepatic ducts, the angle of their connection, the length and width of the bladder duct -for women.
doi:10.25040/ntsh2018.02.050 fatcat:plyr4s7ks5ajrgeg5cko6mv7wq