РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ОРГАНІЗАТОРІВ МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Сергій НЕХАЄНКО
2020 Humanities science current issues  
Сергій НЕХАЄНКО, orcid.org/0000-0003-0112-1018 старший викладач кафедри морально-психологічного забезпечення діяльності військ (сил) Національного університету оборони України імені Івана Черняховського (Київ, Україна) panzersergij@ukr.net РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ОРГАНІЗАТОРІВ МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Автор присвятив статтю висвітленню результатів експериментального наукового дослідження розвитку професійної
more » ... офесійної компетентності у майбутніх організаторів морально-психологічного забезпечення (МПЗ) на етапі оперативно-тактичного рівня підготовки, яку вони проходять у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського (НУОУ). Автор у статті також представив методику проведення та основні результати констатувального та формувального етапів експерименту. Під час експерименту було досліджено такі критерії оцінювання рівнів сформованості та розвиненості професійної компетентності у майбутніх організаторів морально -психологічного забезпечення: ціннісно-мотиваційний, емоційно-вольовий, когнітивний, предметно-діяльнісний (праксеологічний) і суб'єктний Крім того, автор здійснив аналіз, а також статистичну перевірку достовірності отриманих емпіричних даних наукового експерименту. Наукова новизна отриманих результатів проведеного наукового експерименту полягає в доведенні дієвості запровадження в освітній процес на етапі оперативно-тактичної підготовки обґрунтованих організаційно-педагогічних умов, які передбачають мотивування офіцерів структур морально-психологічного забезпечення до розвитку та саморозвитку, педагогічне моделювання цього освітнього процесу, диференціацію змісту і методів розвитку професійної компетентності, запровадження спеціальних навчальних дисциплін у освітній процес. Отримані результати дослідження засвідчили значний потенціал системи післядипломної освіти на базі Національного університету оборони України імені Івана Черняховського та обґрунтованих педагогічних умов розвитку професійної компетентності майбутніх організаторів морально-психологічного забезпечення, підтвердили вплив на них не випадкових чинників, а запропонованих педагогічних інновацій. Ключові слова: організатори морально-психологічного забезпечення, експеримент, професійна компетентність, критерій, організаційно-педагогічні умови, результати. Serhii NEKHAIENKO, orcid.org/0000-The author devoted the article to the results of the experimental scientific study of the development of professional competence in the future organizers of moral and psychological support (MPS) at the stage of operational and tactical level of training, which they undergo at Ivan Cherniakhovsky National Defense University of Ukraine. The author also presents the method of conducting and the main results of the ascertaining and forming stages of the experiment. In the course of the experiment, the following criteria were evaluated for assessing the level of formation and development of professional competence in future organizers of moral and psychological support: value-motivational, emotional-volitional, cognitive, subject-activity (praxeological) and subjective, and also the author analyzed validation of the empirical data obtained from a scientific experiment. The scientific novelty of the results of the conducted scientific experiment is to prove the effectiveness of introduction into the educational process, at the stage of operational and tactical training, grounded organizational and pedagogical conditions, which provide motivation to the officer structures of moral and psychological support for the development and self-development, pedagogical modeling content and methods of professional competence development, introduction of special educational disciplines in the educational process. The results of the study testified to the considerable potential of the postgraduate education system at the Ivan Cherniakhovsky National Defense University of Ukraine and substantiated pedagogical conditions for the development of professional competence of future organizers of moral and psychological support, confirmed the impact on them not by accidental factors, but by suggested pedagogues. Key words: organizers of moral and psychological support, experiment, professional competence, criterion, organizational and pedagogical conditions, results. 65 70 75 80 85 90 на початку в кінці КГ ЕГ Рис. 1. Динаміка змін інтегрального результату розвиненості професійної компетентності у майбутніх організаторів МПЗ
doi:10.24919/2308-4863.3/28.208750 fatcat:7ypnoodf4fdzfpuzhdtftcuvna