EVLİLİK DIŞINDA DOĞAN ÇOCUKLARIN ANA VE BABALARINA KARŞI DURUMLARI

BERKİ Şakir
1970 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi  
Gayrımeşrû münasebet mahsulü çocukların ana ve babalarına karşı olan hukukî durumları arasında farklar ve benzerlikler var dır ki, bunlardan evvelâ farklara işaret ettikden sonra, benzerliği kanundaki mucib sebeblere dayanarak belirtmeye çalışacağız. §.1 -Evlilik haricinde doğan çocukların ana ve babalarına kar şı durumlarındaki farklar : Bu farkları şu suretle özetlemek mümkündür : I -Evlilik dışında doğan çocuk, anasına karşı doğduğu an dan itibaren nesebe sahiptir. 1 Ana ile çocuk arasındaki
more » ... bu neseb kanunen kurulmuş bir nesebtir; çocuğun anasına karşı nesebe sa hip olabilmesi için analık davası veya ana tarafından yapılması gereken bir tanıma mevzuubahis değildir. Çocuk zina rnahsulü ol sun fücur mahsulü bulunsun hükümde değişiklik; yani bu kate goriye dahil çocuklardan olmayan gayrımeşrû çocuklar arasın da anaya karşı nesebin mevcudiyeti ve kuruluşu bakımından hiç bir fark yoktur. Evlilik dışında doğan bir çocuğun, babasına karşı nesebe, gayrı sahih nesebe nail olabilmesi için ya babası veya bunun ölümü veya temyiz kudretini zayi etmesi halinde babasının babası, yani baba tarafından ilk dedesi tarafından tanınmasına yahut ahvali şahsiyeye müncer olan babalık davası sonunda verilecek olan bir hüküme ihtiyaç vardır. 2 Babalık davası için kabul edilmiş olan bir senelik müddet geçse bile, çocuğun babasına karşı nesebe sahip ol ma şansı yine mevcuttur. Zira tanımada sukutu hak veya mürurzaman müddeti namiyle hiç bir müddet yoktur : Meselâ 100 yaşını Türk. MK. Md. 290; İsviçre MK. Md. 302/1. 2 Türk MK. Md. 291; 297; İsviçre MK. Md. 303; 309/1.
doi:10.1501/hukfak_0000001139 fatcat:nr7evtwxajfgljpes37pzg5uwi