Optimization of the machining parameters in the electrochemical micro-machining of nickel
Optimizacija parametrov elektrokemijske mikromehanske obdelave niklja

R. Krishnan, S. Duraisamy, P. Palanisamy, A. Veeramani
2018 Materiali in Tehnologije  
Micro-machining is one of the basic technologies for the production of miniature parts and miso components. Electrochemical micro-machining (ECMM) is an emerging non-conventional technology for making micro-scale components. The main objective of this paper is to maximize the metal removal rate (MRR).The process parameters were considered such as electrolyte concentration, machining voltage, machining current, duty cycle and frequency. In this research, specimens for experimentation were
more » ... ntation were 0.15-mm-thick nickel sheet, which is mainly in welded battery and gas turbine components. Taguchi's L18 orthogonal array was used for the experimentation. Analysis of variance (ANOVA) was used to estimate the contribution by each process parameters on MRR. Genetic algorithms (GAs) was used to optimize the process parameters. Based on the experimentations, it was observed that the machining current and frequency have contributed to a high MRR compared to other parameters. The MRR obtained using optimized process parameters was very closer to the value obtained from the validation experiment (2.9%). The optimum process parameters were obtained using the Taguchi method and a genetic algorithm to get the maximum MRR. Keywords: electrochemical micro-machining, genetic algorithms, metal removal rate, Taguchi orthogonal array Pri~akuje se, da bo mikromehanska obdelava ena od osnovnih tehnologij izdelave miniaturnih izdelkov in mezokomponent. Elektrokemijska mikromehanska obdelava (ECMM, angl.: Electro Chemical Micro Machining) je prihajajo~a nekonvencionalna tehnologija za izdelavo komponent mikronske velikosti. Osnovni cilj avtorjev tega~lanka je prikazati, kako dose~i maksimalno hitrost odvzema kovine (MRR; angl.: Metal Removal Rate). V raziskavi so analizirali vpliv procesnih parametrov, kot so koncentracija elektrolita, napetost in tok mehanske obdelave, storilnost in frekvenca. V raziskavi so za testne vzorce uporabili nikljevo plo~evino debeline 0,15 mm, ki se v glavnem uporablja v varjenih baterijah in komponentah plinskih turbin. Kot osnovo so za eksperimentiranje uporabili Taguchijevo L18 ortogonalno matriko. Za oceno prispevka vsakega od analiziranih procesnih parametrov na MRR so uporabili analizo variance (ANOVA) in za optimizacijo procesnih parametrov so uporabili genetske algoritme (GAs). Na osnovi preizkusov so ugotovili, da sta v primerjavi z drugimi parametri, tok in frekvenca ECMM najve~prispevala k visoki MRR. Dose'ena MRR z uporabo optimiziranih procesnih parametrov je bila zelo blizu tisti, ki so jo dosegli z ocenitvenim prakti~nim preizkusom (2,9 %). Optimalne procesne parametre za doseganje maksimalne MRR so torej dobili s pomo~jo Taguchijeve metode in genetskega algoritma. Klju~ne besede: elektrokemijska mikromehanska obdelava, genetski algoritmi, hitrost odvzema kovine, Taguchijeva ortogonalna matrika
doi:10.17222/mit.2017.045 fatcat:arjgisd7xvfuvnfjuu2aseqsde