Maksātnespēja un sabiedrības drošība: krimināltiesiskie aspekti

Ivars Kronis, Rīgas Stradiņa universitāte, Juridiskā fakultāte, Latvija
2016 SOCRATES. Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls / SOCRATES. Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law  
RSU elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls 2016, Nr. 2 (5) -98 -Maksātnespēja un sabiedrības drošība: krimināltiesiskie aspekti Dr. iur. Ivars Kronis Rīgas Stradiņa universitāte, Juridiskā fakultāte, Latvija ivars.kronis@rsu.lv Kopsavilkums Laiks, kas ir pagājis kopš jaunā Maksātnespējas likuma stāšanās spēkā (šis likums ir mainījis maksātnespējas koncepciju un procedūru norises gaitu, tādējādi ietekmējis krimināltiesisko aizsardzību), nav pietiekams, lai būtu izveidojusies tiesu
more » ... kse šajā jomā. Zinātniskās literatūras avotu par maksātnespējas krimināltiesiskās aizsardzības regulējumu Krimināllikumā nav daudz. Tomēr Maksātnespējas likuma vairāk nekā piecu gadu darbība ir piemērots brīdis maksātnespējas krimināltiesiskās aiz sardzības problemātikas aktualizēšanai. Atslēgvārdi: maksātnespēja, krimināltiesības, sabiedrības drošība. Ievads Mainīgas ekonomiskās situācijas apstākļos valsts ne tikai veicina komercdarbību, bet arī nodrošina noteiktu kārtību ieinteresēto pušu aizsardzībai, ja juri diskas vai fi zis kas personas vairs nespēj pildīt savas saistības. Rodoties un nostiprinoties mak sātnespējas tiesībām, lielu nozīmi iegūst arī kriminālatbildība par ļaunprātībām mak sāt nespē jas procesā. Ekonomiskie noziedzīgie nodarījumi ir specifiska noziedzīgo nodarījumu grupa, kas skar tautsaimniecības intereses un ietekmē finansiāli saimnieciskās attiecības [5, 301]. Šajā grupā tiek iekļauti arī ar maksātnespēju saistītie noziedzīgie nodarījumi. Darba mērķis. Raksta mērķis ir, analizējot pret maksātnespēju vērsto nodarījumu īpatnības, izvērtēt tiesisko normu dažādos piemērošanas aspektus. Ierobežotā apjoma dēļ rakstā uzmanība nav veltīta kredītiestāžu un citu finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku maksātnespējas krimināltiesiskajiem aspektiem.
doi:10.25143/socr.05.2016.2.98-103 fatcat:stdcwlpi4jck3p5rgm5k5oi5x4