Blockade of the Neprilysin and Angiotensin Ameliorates Oxidative Stress in the Cardiovascular Target Tissues of Dexamethasone-induced Hypertensive Rats

Duygun Altıntaş Aykan, Muhammed Seyithanoğlu, Nadire Eser, Burak Tanrıverdi, Yaman Selma
2019 Haseki Tıp Bülteni  
Aim: The imbalance between production of reactive oxygen species and antioxidant defense determines the degree of oxidative toxicity and severity of subsequent myocardial damage. We aimed to evaluate the anti-oxidative effects of neprilysin and angiotensin inhibition on cardiovascular target tissues in dexhamethasone-induced hypertensive rats. Methods: Thirty-six Wistar rats were divided into six groups. Three groups received 30 µg/kg/day dexamethasone for 14 days to induce arterial
more » ... rterial hypertension. Mean arterial blood pressures were verified by carotid artery cannulation. Ramipril (10 mg/kg), and sacubitril/valsartan (80 mg/kg) were administered for 18 days to the hypertensive and normotensive groups. Glutathione peroxidase, superoxide dismutase and malondialdehyde levels were evaluated in cardiovascular target tissues. Results: Serum and cardiac malondialdehyde levels were lower, while cardiac glutathione peroxidase and superoxide dismutase were higher in treatment groups than in control groups. Aortic malondialdehyde in sacubitril/valsartan group was lower; aortic and renal superoxide dismutase in sacubitril/valsartan and ramipril groups were significantly higher than in control group. Serum glutathione peroxidase was higher in hypertensive sacubitril/valsartan group than in hypertensive control group. Conclusion: We demonstrated that neprilysin and/or angiotensin inhibition had protective properties against oxidative stress exerted by dexhamethasone-induced hypertension in cardiovascular target organs, which may be mediated by reversal of natriuretic peptides degradation. Amaç: Reaktif oksijen türlerinin aşırı üretimi ile antioksidan savunma arasındaki dengesizlik, oksidatif toksisite derecesini ve sonraki dönemde miyokart hasarının ciddiyetini belirler. Biz bu çalışmada deksametazonun indüklediği hipertansif ratlarda, neprilisin ve anjiyotensin inhibisyonunun kardiyovasküler hedef dokulardaki anti-oksidatif etkilerini değerlendirmeyi amaçladık. Yöntemler: Otuz altı Wistar rat altı gruba ayrıldı. Arteriyel hipertansiyonu indüklemek için üç gruba 14 gün boyunca 30 µg/ kg/gün deksametazon uygulandı. Ortalama arter kan basıncı, karotis arter kanülasyonu ile ölçüldü. Hipertansif ve normotansif gruplara ramipril (10 mg/kg) ve sakubitril/valsartan (80 mg/kg) 18 gün boyunca uygulandı. Kardiyovasküler hedef dokularda glutatyon peroksidaz, süperoksit dismutaz ve malondialdehit düzeyleri değerlendirildi. Bulgular: Tedavi gruplarında kontrol grubuna göre serum ve kardiyak malondialdehit düzeyleri düşükken, kardiyak glutatyon peroksidaz ve süperoksit dismutaz düzeyleri daha yüksek bulundu. Sacubitril/valsartan grubunda aortic malondialdehit düzeyi düşük; sacubitril/valsartan ve ramipril gruplarında aortik ve renal süperoksit dismutaz kontrol grubundan anlamlı olarak yüksek saptandı. Serum glutatyon peroksidaz düzeyi, hipertansif sakubitril/valsartan grubunda hipertansif kontrol grubuna göre daha yüksek bulundu. Sonuç: Neprilisin ve/veya anjiyotensin inhibisyonunun, kardiyovasküler hedef organlarda deksametazonla indüklenen hipertansiyondan kaynaklanan oksidatif strese karşı koruyucu özelliklere sahip olduğunu gösterdik. Bu etkinin, natriüretik peptitlerin degradasyonunun tersine çevrilmesiyle ilişkili olabileceğini düşünmekteyiz.
doi:10.4274/haseki.galenos.2019.5525 fatcat:cciwzcjhonar3evusbhb4vea6m