Improved shift-invariant sparse coding for noise attenuation of magnetotelluric data

Guang Li, Xiaoqiong Liu, Jingtian Tang, Juzhi Deng, Shuanggui Hu, Cong Zhou, Chaojian Chen, Wenwu Tang
2020 Earth, Planets and Space  
doi:10.1186/s40623-020-01173-7 fatcat:4g4fxwrmffhp3eveciuokndr7y