Zastosowanie audiometrii wysokich częstotliwości w diagnostyce nagłego niedosłuchu u muzyka

2016 Nowa Audiofonologia  
Streszczenie Narząd słuchu odgrywa szczególną rolę u osób wykorzystujących słuch w pracy zawodowej (muzyków, reżyserów dźwięku). Nagłe pogorszenie słuchu często występujące niezależnie lub równolegle z szumami usznymi może im znacznie utrudniać wykonywanie pracy. Pogorszenie progu słyszenia o co najmniej 30 dB dla trzech sąsiadujących częstotliwości oktawowych tonów słyszalnych stanowi obecnie kryterium rozpoznania nagłej głuchoty. U osób zawodowo posługujących się słuchem już dużo mniejszy
more » ... ż dużo mniejszy ubytek słuchu, często dla częstotliwości spoza zakresu oznaczanego w standardowej audiometrii tonalnej, może powodować znaczny dyskomfort w pracy zawodowej. Dlatego konieczne jest zwrócenie szczególnej uwagi na tę grupę zawodową pod kątem ustalenia rekomendowanych procedur postępowania w sytuacji nagłego pogorszenia słuchu, nawet jeśli niedosłuch nie spełnia kryteriów nagłej głuchoty. Zasadne wydaje się również opracowanie odrębnych standardów dla tej grupy zawodowej. Słowa kluczowe: nagła głuchota • audiometria wysokich częstotliwości • muzyk • szumy uszne Abstract The auditory system occupies a crucial role for the professionals who use hearing at work (musicians, sound directors). The sudden hearing loss that frequently occurs with tinnitus (either as an independent or a concominant phenomenon), can significantly deteriorate the subjects' job performance. At present, the decrease in the hearing threshold of at least 30 dB at the three subsequent octave frequencies is a criterion for the diagnosis of the sudden deafness. In people who use hearing professionally even much subtle hearing loss (often at the frequencies not examined in the standard pure tone audiometry) results in significant discomfort. Therefore, it is necessary to pay special attention to this group of professionals in order to determine the recommended procedures in the sudden hearing loss, even if the hearing does not meet the criteria for the sudden deafness. It is conceivable that the separate diagnostic and treating standards in this group should be developed.
doi:10.17431/899051 fatcat:qf4jsukq4bahfo3aj7ei2wvzxi