KAZAK TÜRKÇESİNDE HAYVAN ADLARIYLA OLUŞTURULAN BİTKİ ADLANDIRMALARI ÜZERİNE

Dilek KAPLANKIRAN
2016 International Journal Of Turkish Literature Culture Education  
Öz Kültürün ve söz varlığının oluşmasında bitki ve hayvan adlarının ilk sıralarda yer aldığı yadsınamaz bir gerçektir. Hayvanlar ve bitkiler canlı yaşamında her zaman önemli bir yere sahip olmuştur. Medeniyet tarihiyle ilgili yapılan araştırmalara bakıldığında insanın ilk uğraşının hayvancılık olduğu ve hayvancılıktan sonra ise insan yaşamına tarımın yani bitkilerin girdiği bilinmektedir. Bu nedenle bir toplumun söz hazinesinde bitki ve hayvan adlandırmalarına sıklıkla rastlanmaktadır.
more » ... üzere Kazakistan'da uçsuz bucaksız bozkırlar yer almakta ve bu bozkırlarda yaşayan çok sayıda hayvan türü ve bitki çeşidi bulunmaktadır. Pek çok toplumda olduğu gibi Kazak toplumunda da dili ve kültürü, hayvan ve bitki adlarından bağımsız düşünmek mümkün olamayacaktır. Bu noktadan hareketle hayvan adlarıyla oluşturulan bitki adlandırılmaları üzerine kaynak taraması yapılarak Kazak Türkçesi'nde önemli bir yere sahip olan bitki adları tespit edildi. Abstract It is an undeniable fact that plant and animal names take the top places in forming culture and vocabulary. Animals and plants have always an important position in the life of living being. Considering the researches about the history of civilisation, it is known that the first endeavour of humankind has been animal husbandry, after the animal husbandry the agriculture, namely plants, has come into human life. Thus, it has been commonly encountered that plant and animal naming within the vocabulary of a society. As is known there are vast steppes and great numbers of animal and plant spices living on these moors in Kazakhstan. As is many societies, it will be out of question in Kazakh society as well that considering language and culture separately from animal and plant names. From this point forth, plant names that have a significant place in Kazakh Turkish have been determined by reviewing literature on plant naming.
doi:10.7884/teke.680 fatcat:lsjr372gjrhgtf7jup72zqkefa