Pohyby očí, selektívna pozornosť a profesijné videnie učiteľov a učiteliek

Silvia Harvanová, Lenka Sokolová, Miroslava Lemešová, Zlatica Jursová Zacharová, Patrik Hlaváč, Katarína Minarovičová
2020 Orbis Scholae  
Slovenská technická univerzita, Fakulta informatiky a informačných technológií, Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva Katarína Minarovičová Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra občianskej a etickej výchovy Abstrakt: Už isté obdobie neplatí tvrdenie, že experimentálny výskum, využívajúci technológiu eye-trackingu, je výlučne doménou kognitívnej psychológie a neurovied. Záujem o snímanie pohybov očí sa rozšíril do mnohých oblastí
more » ... ého výskumu, vrátane pedagogickej psychológie. Táto teoretická štúdia je zameraná na potenciálny prínos dát tohto typu pre detailnejšie porozumenie pozornostným procesom, ktoré sú dôležitou súčasťou profesijného videnia učiteľov a učiteliek. Z interdisciplinárneho hľadiska tak analyzujeme základné mechanizmy selektívnej pozornosti, v súvislosti s pohybmi očí a profesijným videním. V úvodnej časti sa zameriavame na vzťah medzi pozornostným spracovaním a pohybmi očí, s dôrazom na selektivitu pozornosti pri vizuálnej orientácii v prostredí. Nasleduje základná charakteristika eye-trackingu ako metodologického nástroja. Na základe uvedených informácií prepájame selektívnu pozornosť s konceptom profesijného videnia učiteľov. Posledná časť textu je venovaná prehľadu vybraných výskumov využívajúcich eye-tracking v pedagogickej psychológii, s dôrazom na profesijné videnie a porovnanie začínajúcich a skúsených učiteľov. V závere je diskutovaný potenciál využitia eye-trackingu v tejto oblasti výskumu a implikácie analyzovaných štúdií pre pozornostnú organizáciu a tréningy začínajúcich učiteľov a učiteliek. Abstract: The assumption, that the experimental research using eye-tracking technology, is the exclusive part of cognitive psychology and neurosciences domain, is not valid anymore. The interest in scanning eye movements has spread into many fields of applied research, including educational psychology. Present study focuses on the eye-tracking data potential for more complex understanding of attentional processes that constitute an important part of teachers' professional vision. The essential selective attention mechanisms are linked with eye movements and professional vision and analyzed from the interdisciplinary point of view. Firstly, the mechanisms of visual attention and eye movements are discussed with an emphasis on attentional selectivity
doi:10.14712/23363177.2020.9 fatcat:uyor7gjua5covinscsniozadei