Faktori povezani sa gubitkom prohodnosti arteriovenske fistule za hemodijalizu

Zlatko Maksimović, Nebojša Tasić, Siniša Maksimović, Nikola Gavrić
2018 Biomedicinska istraživanja  
Uvod. Cilj rada je da se ispita učestalost ranih i kasnih postoperativnih komplikacijaarteriovenske fistule (AVF) i utvrde faktori povezani sa gubitkomprohodnosti AVF.Metode. Ispitivanje je obuhvatilo 250 bolesnika kojima je kreirana nativnapodlaktična AVF za hemodijalizu, a potom su praćeni najmanje šest mjeseci.Bolesnici su podijeljeni u dvije grupe: grupa 1, 50 bolesnika (30 muškaraca,65,9 ± 11,9 godina) kod koje je došlo do gubitka prohodnosti AVF poslije31,8 ± 38,8 mjeseci; grupa 2, 200
more » ... esnika (106 muškaraca, 67,6 ± 9,5 godina)sa funkcionalnom AVF praćena 57,5 ± 40,1 mjeseci. Bolesnicima su poredkliničkog stanja, funkcionalnosti AVF, redovno kontrolisani biohemijskiparametri preporučeni za bolesnike na hemodijalizi.Rezultati. U prvoj grupi bio je značajno veći procenat bolesnika sa dijabetesom(42% vs. 12%), hipotenzijom (42% vs. 2%) i anemijom (100% vs. 83,5%)u odnosu na drugu grupu, dok nije bilo razlike u demografskim, kliničkim ilaboratorijskim parametrima. Bolesnici prve grupe imali su značajno manjidijametar vene (2,4 ± 0,25 mm vs. 2,7 ± 0,31 mm; p = 0,0001), češće zadebljanzid vene (32% vs. 8%), kao i lošiji kvalitet arterije korišćene za AVF uodnosu na bolesnike druge grupe. Vrijeme od operacije AVF do njene eksploatacijebilo je značajno kraće kod bolesnika sa okluzijom AVF (28.9 ±6.6 dana vs. 95,0 ± 152,6 dana; p = 0,0025). Broj intraoperativnih, kao i ranihi kasnih postoperativnih komplikacija bio je značajno veći u prvoj negou drugoj grupi. Multivarijantna logistička regresiona analiza je izdvojila kaonezavisne faktore povezane sa gubitkom prohodnosti AVF hipotenziju, korišćenjeAVF za hemodijalizu poslije manje od 45 dana od kreiranja, broj intraoperativnihkomplikacija, dijabetes, anemiju, prethodnu kanulaciju venekorišćene za AVF, kvalitet arterije i vene i broj postoperativnih komplikacija.Zaključak. Bolesnici sa gubitkom prohodnosti AVF imali su značajno većibroj intraoperativnih i postoperativnih komplikacija. Gubitak prohodnostiAVF povezan je sa nizom promjenljivih faktora rizika čije prepoznavanje ieliminisanje može da poboljša funkcionisanja AVF i produži vrijeme njeneeksploatacije.
doi:10.7251/bii1801046m fatcat:dz2gpkz7fbfdhjzulp4qxgxlie