ANTRENÖRLERİN ÖRGÜTSEL SİNİZM DÜZEYLERİ

Hakan SUNAY- Bayram KAYA - Recep CENGİZ
2019 Turkish Studies  
ÖZ Kendisi ve diğer insanların yalnızca kendi çıkarlarını önemsediğine inanan kişilere "sinik" ve bu olgu çerçevesinde şekillenen kavrama "sinizm" denilmektedir. Çalışmanın amacı; antrenörlerin çalıştıkları spor kulüplerine ya da spor işletmelerine karşı hissettikleri olumsuz tutumların belirlenmesidir. Bu itibarla antrenörlerin cinsiyetleri, yaş grupları, hizmet süreleri, antrenörlük kademeleri, spor yapma şekli ve gelir değişkenlerine göre örgütsel sinizm düzeyleri arasında anlamlı
more » ... anlamlı farklılıklar olup olmadığı da ortaya konulmuştur. Bu araştırma, betimsel ilişkisel tarama modelinde nicel bir araştırmadır. Araştırmanın evrenini, Ankara ve Manisa'daki spor kulüplerinde ya da spor işletmelerinde çalışan 1. 2. 3. ve 4.kademedeki antrenörler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise, evren içerisinde tesadüfi yöntem ile seçilmiş 72 kadın (% 14.3), 431 erkek (% 85.7) olmak üzere toplam 503 antrenör oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından oluşturulan kişisel bilgi formu ve (Brandes ve ark., 1999) tarafından geliştirilen "Örgütsel Sinizm Ölçeği" uygulanmıştır. Türkiye'de Kalağan (2009) tarafından Türkçeye uyarlanmış; Karacaoğlu ve İnce (2012) tarafından tekrar geçerlik ve güvenirliği yapılmış ve uyarlanmış üç boyutlu bir ölçektir. Örgütsel sinizm ölçeğinde bilişsel, duyuşsal ve davranışsal olmak üzere üç boyut yer almaktadır. Araştırmada cinsiyet ve spor yapma şekli değişkenlerine göre veriler ilişkisiz t-testi, grup ortalamaları arasındaki farkları belirlemek için ise One Way ANOVA kullanılmıştır. Antrenörlerin örgütsel sinizm yaş değişkenine ilişkin çoklu karşılaştırılması (scheffe analizi) ile gerçekleştirilmiştir. Cinsiyetler arasında örgütsel sinizm ve alt boyutlarında istatistiksel bir fark 3476 Hakan SUNAY -Bayram KAYA -Recep CENGİZ Turkish Studies Volume 14 Issue 6, 2019 görülmemiştir. Ancak, duyuşsal, davranışsal ve bilişsel alt boyutlarında erkeklerin sinizm puanı kadınlara göre yüksek bulunmuştur. Yaş grupları arasında örgütsel sinizm ve alt boyutlarında farklılık istatistiksel olarak anlamlıdır. Tüm alt boyutlarda ve ölçek genelinde en yüksek yaş grubu 23-29 yaş grubudur. Antrenörlük Kademesi değişkeni arasında örgütsel sinizm ve alt boyutlarında duyuşsal alt boyut dışında tüm alt boyutlarda istatistiksel olarak fark anlamlı bulunmuştur. Fark, 2. Kademe antrenörlerin lehinedir. Sonuç olarak; Antrenörlerin örgütsel sinizm düzeyleri yüksek bulunmamasına rağmen; düşük kademede hizmet süresi az olan küçük yaş antrenörlerin örgütsel sinizm düzeylerinin yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. ABSTRACT People who believe that he and other people only care about their own interests are called ik cynic 'and kavrama cynicism kavrama which is shaped by this phenomenon. Purpose of the study; to determine the negative attitudes of the coaches towards the sports clubs or sports enterprises where they work. In this respect, it has been revealed whether there are significant differences between the levels of organizational cynicism according to the gender, age groups, service time, coaching levels, sporting style and income variables. This research is a quantitative research in descriptive relational survey model. The population of the study consists of coaches in 1st, 2nd, 3rd and 4th levels working in sports clubs or sports establishments in Ankara and Manisa. The sample of the study consists of a total of 503 coaches, 72 women (14,3%) and 431 men (85,7%) selected randomly in the universe. As a data collection tool, the personal information form formed by the researchers and the S Organizational Cynicism Scale tarafından developed by Brandes et al. (1999) were applied to coaches in Ankara and Manisa. Kalagan in Turkey (2009) adopted by the Turkish; Karacaoglu and Ince (2012) by the validity and reliability of the three-dimensional scale was adapted and adapted. Organizational cynicism has three dimensions: cognitive, affective and behavioral. Unrelated t-test was used according to the variables of gender and form of sports, and One Way ANOVA was used to determine the differences between the group averages. Organizational cynicism of the trainers was made by multiple comparison of age variable (scheffe analysis). There was no statistical difference between the genders in organizational cynicism and its sub-dimensions. However, men's cynicism score was found to be higher in affective, behavioral and cognitive subdimensions than women. The difference between age groups and organizational cynicism and its subdimensions was statistically significant. The highest age group in all sub-dimensions and across the scale is the 23-29 age group. There was a statistically significant difference in all sub-dimensions except Antrenörlerin Örgütsel Sinizm Düzeyleri 3477 Turkish Studies Volume 14 Issue 6, 2019 organizational cynicism and affective sub-dimension. The difference is in favor of second level coaches. As a result; Although the level of organizational cynicism of coaches is not high; It was concluded that the level of organizational cynicism of young coaches with low level of service time is high.
doi:10.29228/turkishstudies.30254 fatcat:aqg5sjzfmngmflrzts25d4m2au