Dynamics of number of the pea aphid (Acyrthosiphon pisum Harris, 1776) on the selected varieties of pea and faba bean
Dynamika liczebności mszycy grochowej (Acyrthosiphon pisum Harris, 1776) na wybranych odmianach grochu i bobiku

2015 Progress in Plant Protection  
Dynamics of number of the pea aphid (Acyrthosiphon pisum Harris, 1776) on the selected varieties of pea and faba bean Dynamika liczebności mszycy grochowej (Acyrthosiphon pisum Harris, 1776) na wybranych odmianach grochu i bobiku Summary The aim of the study was to assess the dynamics of number of the pea aphid on selected varieties of pea and faba bean. The experiment was conducted in a climate chamber in the Institute of Plant Protection -National Research Institute in Poznań, under
more » ... conditions (constant temperature, humidity and photoperiod), with ten replications. Five varieties of peas: Muza, Milwa, Model, Mentor, Mecenas, and two varieties of faba bean: Nadwiślański and Amulet were tested. Observations of the number of aphids on each plant were conducted at regular intervals. The average fertility of aphids was defined for each variety. The results of the experiment showed that the pea plants were more inhabited by the pea aphid than faba bean varieties. Among the tested pea varieties, Acyrthosiphon pisum developed the best on the varieties Mecenas and Milwa, characterized by the highest protein level. As far as faba bean varieties are considered, low-tannin variety Amulet was a better host plant for the pea aphid. Streszczenie Celem badań była ocena dynamiki liczebności mszycy grochowej na wybranych odmianach grochu i bobiku. Doświadczenie prowadzono w kabinie klimatycznej w Instytucie Ochrony Roślin -Państwowym Instytucie Badawczym w Poznaniu, w kontrolowanych warunkach (stała temperatura, wilgotność, fotoperiod), w dziesięciu powtórzeniach. Testowano pięć odmian grochu: Muza, Milwa, Model, Mentor, Mecenas oraz dwie odmiany bobiku -Nadwiślański i Amulet. Obserwacje liczebności mszyc na poszczególnych roślinach prowadzono w stałych odstępach czasu. Dla każdej z odmian określono także średnią płodność mszyc. W wyniku doświadczenia wykazano, że rośliny grochu były chętniej zasiedlane przez mszycę grochową niż odmiany bobiku. Spośród testowanych odmian grochu, Acyrthosiphon pisum najlepiej rozwijała się na odmianach Mecenas i Milwa, o najwyższej spośród badanych odmian zawartości białka. Z obydwu testowanych odmian bobiku, niskotaninowa odmiana Amulet była lepszym gospodarzem dla mszycy grochowej.
doi:10.14199/ppp-2015-002 fatcat:olyrgt5qmbdg3ejvcpfxhhqspm