Long-term results of radioiodine (131I) therapy in 331 patients with Graves' disease

SHINTARO SAITO, TOSHIRO SAKURADA, MAKIKO YAMAMOTO, KATSUMI YOSHIDA, KAZUO KAISE, NOBUKO KAISE, KAORU YOSHINAGA
1980 Tohoku journal of experimental medicine  
doi:10.1620/tjem.132.1 fatcat:g4ruvcbnsjfhnkf7misbe6bcw4