Tidskriften Pedagogisk Forskning i Sverige Tillbakablick och lägesbeskrivning

Anders Olsson
unpublished
Sociologiska institutionen, Avdelningen för pedagogik, Lunds universitet Det är nu 17 år sedan första numret av tidskriften Pedagogisk Forskning i Sverige kom ut. Sedan första numret (1996/1) har Biörn Hasselgren verkat som tidskriftens huvudredaktör, där han vid sin sida fram till och med num-mer 2010/2-3 hade Jan-Erik Johansson som redaktör. Dessutom har tidskrif-ten alltid haft ett redaktionsråd, vars medlemmar varierat i antal från tre till nio personer. Ett varmt tack riktas här till Biörn
more » ... Hasselgren och alla de som under åren arbetat med tidskriften på olika sätt. I och med detta nummer (2012/3-4) har tidskriften en ny redaktion. Den nya redaktionen utgörs av ett samarbete mellan Malmö högskola och Lunds universitet. I nuläget består den nya redaktionen av två redaktörer, två redak-tionssekreterare samt fyra övriga ledamöter. Utöver detta finns det som tidi-gare ett redaktionsråd. Som medlem och redaktionssekreterare i den nya redaktionen gör jag i det följande en tillbakablick och lägesbeskrivning över innehållet i tidskriften under dess 17 år. Tillbakablicken gör inte anspråk på att vara fullständig, utan fokuserar särskilt på vad som kan sägas ha varit ett särdrag för tidskriften, nämligen den forskning och debatt som berört pedago-gik som vetenskaplig disciplin i Sverige. Sedan första numret kom ut 1996 har tidskriften utgjort en viktig inomve-tenskaplig plattform för utveckling av den svenska pedagogiska forskningen. När Ekholm och Lindblad (1996) skrev de inledande orden i första numret av tidskriften och drog upp riktlinjerna för tidskriften beskrev de avsikten med tidskriften på följande sätt: Pedagogisk Forskning i Sverige är en tidskrift av pedagogiska fors-kare för pedagogiska forskare samt för dem som önskar sätta sig in i den pedagogiska forskningen i Sverige med dess olika traditioner. Poängen med tidskriften är att den ska vara inomvetenskaplig. I artiklar, recensioner, och översikter ska man möta pedagogisk forsk-ning i dess olika skepnader. Vidare skall den vara pluralistisk-olika traditioner och ståndpunkter skall komma fram i innehållet. (Ek-holm & Lindblad 1996 s 1)
fatcat:q33crteoyjelfcfkteq47j6gve