Primary Burkitt's lymphoma of the stomach

Natasa Colovic, Nebojsa Radovanovic, Ana Vidovic, Milica Colovic
2011 Srpski Arhiv za Celokupno Lekarstvo  
1 Клиника за хематологију, Клинички центар Србије, Београд, Србија; 2 Медицински факултет, Универзитет у Београду, Београд, Србија; 3 Клиника за дигестивну хирургију, Клинички центар Србије, Београд, Србија УВОД Бур ки тов (Bur kitt) лим фом је вр ло агре сиван лим фом ко ји се ја вља у Афри ци као ендем ски об лик бо ле сти, а спо ра дич но у осталим де ло ви ма све та [1]. Нај че шћи је об лик лим фо ма код бо ле сни ка са HIV-ин фек ци јом [2] . Као спо ра ди чни об лик бо ле сти ја вља се
more » ... лав ном код мла дих осо ба, че шће му шког по ла, и има скло ност ка екс тра но дал ној лока ли за ци ји, нај че шће у га стро ин те сти налном трак ту са пре до ми на ци јом ло ка ли за ције у иле о це кал ном пре де лу [1, 3]. При мар ни Бур ки тов лим фом же лу ца је ре дак [3, 4] . Хи сто ло шки се од ли ку је проли фе ра ци јом ће ли ја сред ње ве ли чи не са базо фил ном ци то пла змом, број ним апоп тотским ће ли ја ма и ви со ком про ли фе ра тив ном ак тив но шћу. Ће ли је у овом лим фо му имају иму но фе но тип Б-ће ли ја са екс пре си јом CD19, CD20 и CD22, CD10 и bcl-6 мар ке ра, док су CD3, CD23, Tdt и bcl-2 ан ти ге ни не гатив ни. Бур ки тов лим фом се на мо ле ку ларном ни воу од ли ку је t(8;14)(q24:32), што дово ди до по зи ци је он ко ге на MYC уз ге не за иму но гло бу ли не [5] . ПРИКАЗ БОЛЕСНИКА Код три де се то го ди шњег му шкар ца су се у дру гој по ло ви ни 2008. го ди не по вре ме но јавља ли ма лак са лост, цр на сто ли ца и гу би так те ле сне те жи не. Ле ка ру се, због те го ба, обратио тек по чет ком 2009. го ди не, ка да је урађе на га стро ско пи ја и уста но вље на ул це ро-ин фил тра тив на ле зи ја на зад њем зи ду антрал ног де ла же лу ца без зна ко ва кр ва ре ња. Би оп си јом до би је ног узор ка тки ва ту мо ра и хи сто па то ло шким пре гле дом утвр ђе но је да се оно са сто ји од ће ли ја уме ре не ве ли чине, оскуд не, из ра зи то ба зо фил не ци то плазме, окру глог и све тлог је дра, пра ши на стог хро ма ти на, са јед ним до два је дар ца (Слика 1а). Иму но хи сто хе миј ски, ће ли је су биле LCA ди фу зно по зи тив не, CD79λ+, CD20+, CD3-, bcl-2-, bcl-6+, CD43±. Про ли фе ра тив на ак тив ност ту мор ских ће ли ја би ла је ви со ка, вред ност Ki-67 би ла је 95% (Сли ка 1б). По мор фо ло шким осо би на ма, фе но ти пу и висо кој про ли фе ра тив ној ак тив но сти ту морског тки ва за кљу че но је да је реч о Бур кито вом Б-ће лиј ском не хоч кин ском лим фо му (НХЛ) ви со ког сте пе на ри зи ка. Кли нич ким пре гле дом бо ле сни ка утвр ђено је бле ди ло ко же; лим фне жле зде, сле зи на и је тра ни су би ле уве ћа не. У епи га стри ју му се пал пи ра ла ту мор ска ма са ве ли чи не ша ке, нео се тљи ва и по крет на. Ин тер на ци о нал ни прог но стич ки ин декс (IPI скор) био је 1. Компју те ри зо ва ном то мо гра фи јом (CT) аб до ме на уста но вље но је да је је тра би ла преч ни ка 167 mm и без фо кал них про ме на. Сле зи на је била од го ва ра ју ћег по ло жа ја и об ли ка, 125 mm у уз ду жном преч ни ку и без фо кал них про мена. У про јек ци ји га стро хе па тич ког ли га мен та при ка зи ва ли су се по је ди нач ни лим фни чворо ви преч ни ка до 22 mm. Ма њи лим фни чворо ви (до 10 mm) ви де ли су се уз ви сце рал не гра не аор те, ин тер а ор то ка вал но, па ра ка вално и у ме зен те ри ју му. Зид же лу ца био је заде бљан, а лу мен из ра зи то су жен (Сли ка 2). КРАТАК САДРЖАЈ Увод Бур ки тов (Bur kitt) лим фом при па да гру пи не хоч кин ских лим фо ма са Б иму но фе но тип ским осо би на ма лим фом ских ће ли ја. Има скло ност ка екс тра но дал ној ло ка ли за ци ји, нај че шће у га строин те сти нал ном трак ту и ре тро пе ри то не у му. При мар ни Бур ки тов лим фом же лу ца ве о ма је ре дак. Же лу дац је че шће за хва ћен се кун дар но ши ре њем ту мор ске ма се у аб до ме ну. При каз бо ле сни ка Код три де се то го ди шњег му шкар ца је по сле шест ме се ци по вре ме них ме лена ен до скоп ским пре гле дом и би оп си јом ул це ро ин фил тра тив не про ме не на же лу цу по ста вљена ди јаг но за Бур ки то вог лим фо ма же лу ца. Ту мор је био IIE кли нич ког ста ди ју ма. По сле пр вог циклу са хе ми о те ра пи је пре ма про то ко лу R-Hyper-CVAD, пар ци јал не га стрек то ми је и ана сто мо зе Ro ux-en-Y, те још три ци клу са истог хе ми о те ра пиј ског про то ко ла на кон опе ра ци је, по стиг ну та је пот пу на ре ми си ја. За кљу чак Бур ки тов лим фом је ве о ма агре си ван лим фом, че сто екс тра но дал но ло ка ли зо ван. Ова кво ста ње зах те ва ин тен зив но ци то стат ско ле че ње, а у слу ча је ви ма где је то мо гу ће и хи руршку екс ци зи ју ту мо ра. Ком би но ва ним ле че њем ду го пре жи вља ва ње мо гу ће је по сти ћи код 40-80% бо ле сни ка. Кључ не ре чи: Бур ки тов лим фом; по ли хе ми о те ра пи ја; пар ци јал на га стрек то ми ја
doi:10.2298/sarh1108523c pmid:21980666 fatcat:pynj6t3tkbagjn2tnj3s7afu2q