ÖĞRETMEN ADAYLARININ MİKRO-ÖĞRETİM UYGULAMALARINA BAKIŞI

NİL DUBAN
2015 Journal of International Social Research  
Öz Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmeni adaylarının alan öğretimi derslerinde gerçekleştirdikleri mikro öğretim çalışmalarına yönelik bakış açılarını, mikro öğretimi planlamada ve uygulamada karşılaştıkları güçlükleri ve mikro öğretimden beklentilerini belirlemektir. Araştırmada, nitel araştırma yöntemi kapsamındaki görüşme tekniklerinden biri olan grup görüşmesi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, bir devlet üniversitesinde eğitim fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı dördüncü
more » ... ilim Dalı dördüncü sınıfında öğrenim görmekte olan 12 öğretmen adayı oluşturmuştur. Bu grubu oluşturan katılımcıların seçiminde amaçlı örnekleme türlerinden ölçüt örnekleme kullanılmıştır. Araştırmada verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme soruları kullanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analiz tekniği ile çözümlenmiştir. Bunun yanı sıra elde edilen bulgular öğretmen adaylarının görüşlerinden yapılan doğrudan alıntılar ile desteklenmiştir. Araştırmada mikro öğretim tekniğinin uygulandığı alan öğretimi derslerinin öğrencilerin öğretmenlik becerilerini geliştirdiği, bu uygulamalar sırasında planlama ve özellikle uygulamalar sürecinde sorunlar yaşandığı, uygulama sürecinin daha verimli geçmesi için sınıf arkadaşlarından ve öğretim elemanlarından çeşitli beklentiler olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Abstract The aim of the current study is to determine the views of primary school teaching pre-service teachers on the microteaching practices in primary school teaching professional field knowledge courses, the difficulties they encounter in the process and application of microteaching, and the expectations from microteaching. In this study, the group interview, one of the interview techniques in qualitative research techniques, were used. Considering the fact that it would be better for pre-service teachers to answer the interview questions through interacting with each other, the current study was designed in a way that three groups including four people in each were interviewed. The study group was comprised of 12 senior pre-service teachers who study Primary School Teaching Program at the Faculty of Education of a state university. During the selection process of the pre-service teachers, criterion sampling, one of the purposeful sampling techniques, was used. To collect the data, a semi-structured interview form prepared by the researchers was used. The content analysis technique was conducted to analyze the data. Furthermore, the results were confirmed by giving direct quotations from the interviews of the pre-service teachers. The results indicated that the field teaching courses in which microteaching techniques were benefited developed the teaching skills of the pre-service teachers. In microteaching practices, some problems occurred in the planning and application processes. To make the application process more effective, pre-service teachers have some expectations from their classmates and instructors.
doi:10.17719/jisr.20154115076 fatcat:kdz7alfqrrannadabqwtxf3sjy