බලය සහ බලය

T. Lalithsiri Gunaruwan
2017 Sri Lanka Journal of Economic Research  
doi:10.4038/sljer.v4i2.67 fatcat:arslga62uzhszac7uf4cefoebu