Rûzbihan-ı Baklî'nin Arâisü'l-Beyân'ında İbadetlere Dair Bazı İşârî Yorumlar

Enver Bayram
2018 Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi  
Öz Müfessirler, Kur'an'ı bağlı bulundukları tefsir ekolleri çerçevesinde tefsir etmeye çalışmışlardır. Kur'an'ın zahirî ve işârî anlamı üzerinde kafa yormuşlardır. Zahirî anlamı ön plana çıkaran müfessirler olduğu gibi işârî anlamı ön plana çıkaran müfessirler de vardır. Öte yandan her iki anlama aynı derece de önem veren müfessirler de mevcuttur. Müfessir Baklî ayetin zahirî anlamını ön plana çıkarmaktan ziyade işârî anlamına öncelik vermektedir. O; namaz, oruç, zekât, hac ve kurban ibadeti
more » ... e kurban ibadeti ile ilgili yapmış olduğu işârî yorumlarda bunları Allah'a yaklaşma vesileleri olarak değerlendirmektedir. Ona göre ibadetlerini yerine getiren kimseler çeşitli makamlar geçerek Allah'a ulaşacaklardır. Bunun aksine ibadetlerini yerine getirmede gevşek davrananlar bundan mahrum kalacaklardır. Bu makalede Rûzbihan-ı Baklî'nin Arâisü'l-Beyânında yer alan ibadetlerle alakalı işârî yorumlar ele alınacaktır. Öncelikle işârî tefsirle alakalı kısa bir bilgi verilecek, ardından da Baklî'nin hayatı ve eserlerine kısaca değinilecektir. Bunun yanında tefsirde geçen bazı tasavvufi kavramlar açıklanmaya çalışılacaktır. En sonunda ise Baklî'nin namaz, oruç, zekât, hac ve kurban ibadetine dair yaptığı işârî yorumlar sunulacaktır. Anahtar Kelimeler: Tefsir, Baklî, İşârî, Yorum, İbadet. Some Sufi (Mystical) Interpretations About Worships in Ruzbihan al-Baqli's Tafsir "Arais al-Bayan" Abstract Exegetes have tried to interpretation in the context of the Qur'an tafsir schools to which they are connected. They pondered on the apparent and symbolic meaning of the Qur'an. There are commentators who put the symbolic meaning in the forefront 202 | Enver BAYRAM AUID 11 (Aralık 2018): 201-219 as well as the commentators who make the apparent meaning front. On the other hand, both are equally understand the importance that commentators. The commentator Baklî gives priority to the meaning of the symbolic rather than to the foreground of the meaning of the verse. He considers them as a means of approaching God in his occupational comments about prayers, fasting, zekah, pilgrimage and sacrifice worship. According to him, people who perform worship will reach God by omitting various authorities. On the contrary, those who act loosely in performing their prayers will be deprived of it. In this article, relevant interpretations related to worship in Râzbihan-ı Baklî's Arâisü'l-Beyân will be discussed. First, a brief information about the symbolic (isharî) tafsir will be given, followed by a brief look at the life and works of Baklî. In addition, some of the mystical concepts in tafsir will be explained. Finally, symbolic interpretations of Baklî's prayer, fasting, zekah, pilgrimage and sacrifice will be presented.
doi:10.18498/amauifd.503956 fatcat:jyx33dchijdpboymlt2f2rlimy