Informowanie pacjenta — istotna składowa praktyki pielęgniarskiej

Patrycja Zofia Zurzycka, Patrycja Zurzycka, Katarzyna Czyżowicz, Teresa Radzik
2018 Problemy Pielęgniarstwa  
nformowanie pacjenta -istotna składowa praktyki pielęgniarskiej Patient information -an essential component of nursing practice STRESZCZENIE Przekazywane pacjentom informacje stanowią podstawę do wyrażania przez nich świadomej zgody na proponowane im działania, są również wyrazem poszanowania ich autonomii. Obowiązek udzielania informacji przez pielęgniarki (informowania) wynika zarówno z unormowań etycznych, jak i prawnych. Przekazywanie informacji co do zakresu i formy jest uzależnione od
more » ... zeb pacjenta, ale wynika także z praktyki panującej w danej grupie zawodowej czy placówce. Udzielanie informacji pacjentom w taki sposób, by były one adekwatną odpowiedzią na ich potrzeby, stanowi dla pielęgniarek wyzwanie i wymaga niejednokrotnie odejścia od schematycznego jej przekazywania. Celem pracy jest przedstawienie wybranych zagadnień związanych z informowaniem pacjentów przez pielęgniarki w ramach pełnienia ich roli zawodowej. Problemy Pielęgniarstwa 2017; 25 (4): 292-296 Słowa kluczowe: informowanie pacjenta; pielęgniarstwo ABSTRACT All information provided to patients constitutes not the basis for expressing their informed consent for the actions proposed to them, but it also means respect for their autonomy. The obligation of the nurse to provide information (informing) results from both ethical and legal regulations. As far as the scope and the form of transmitting information is concerned, it depends on the patient's needs, and this arises as well from the practice prevailing within a given professional group or institution. Providing information to patients in such a way that it should be an adequate response to their needs is a challenge for nurses, which often requires a departure from its schematic transmission. The study is aimed at presenting selected issues related to patient's being informed by nurses in the context of their professional role. Problemy Pielęgniarstwa 2017; 25 (4): 292-296
doi:10.5603/pp.2017.0048 fatcat:bxnksy6kandexb77z34nyeqze4