Supplemental Material, Table_S1_and_S2 - A Logistic Regression Model for Noninvasive Prediction of AFP-Negative Hepatocellular Carcinoma

Chang-Liang Luo, Yuan Rong, Hao Chen, Wu-Wen Zhang, Long Wu, Diao Wei, Xiu-Qi Wei, Lie-Jun Mei, Fu-Bing Wang
2019 Figshare  
Supplemental Material, Table_S1_and_S2 for A Logistic Regression Model for Noninvasive Prediction of AFP-Negative Hepatocellular Carcinoma by Chang-Liang Luo, Yuan Rong, Hao Chen, Wu-Wen Zhang, Long Wu, Diao Wei, Xiu-Qi Wei, Lie-Jun Mei and Fu-Bing Wang in Technology in Cancer Research & Treatment
doi:10.25384/sage.8185175 fatcat:5zpdo6rtfffnxnsoxo3hb6i4ze