PHOTONIC METHODS FOR QUALITY EVALUATION OF SKIN ENGRAFTMENT

V. I. Makarov, E. V. Akhlyustina, D. S. Farrakhova, D. V. Pominova, A. V. Ryabova, V. B. Loschenov
2016 Biomedical Photonics  
doi:10.24931/2413-9432-2016-5-3-30-40 fatcat:tsucasunnvg6rnqbodjfmjrdm4