An empirical investigation on the project portfolio risk rankings
RANKINGI RYZYKA PORTFELA PROJEKTÓW W ŚWIETLE BADAŃ EMPIRYCZNYCH

Mariusz HOFMAN
2017 Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series  
Streszczenie. Zarządzanie ryzykiem portfela projektów jest obecnie przedmiotem zainteresowania badaczy, jak również praktyków. Wymaga holistycznego spojrzenia oraz odpowiednich kompetencji. Niniejszy artykuł jest próbą opracowania rankingów ryzyka dla hipotetycznego portfela projektów. Przeprowadzane prace badawcze zmierzały do opracowania rankingów, w ramach dwóch zmiennych, którymi było prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka oraz wpływ ryzyka na cele portfela. Zastosowaną procedurą
more » ... ocedurą statystyczną był test Friedmana. Słowa kluczowe: zarządzanie ryzykiem portfela projektów, rangowanie ryzyka portfela projektów. AN EMPIRICAL INVESTIGATION ON THE PROJECTS PORTFOLIO RISK RANKINGS Abstract. Project portfolio risk management is currently of interest to both researchers and practitioners. It requires a holistic view as well as appropriate competencies. This paper focuses on risk ranks calculations for the project portfolio. Empirical investigation was focused on risk rankings development within the framework of two variables, i.e. risk likelihood and risk impact on the portfolio objectives. As a statistical procedure, Friedman repeated measures analysis of variance by ranks, has been applied.
doi:10.29119/1641-3466.2017.102.7 fatcat:ja7y2dfvijczxichmoy7nwynwi