Mejora en el conocimiento hidrogeológico de la Masa de Agua Subterránea Jaizkibel

Ane Zabaleta, Iñaki Antiguedad, Andoni da Silva, Inma Muguerza, Patxi Tarnes
2014 Munibe Monographs Nature Series  
Jaizkibel Lurrazpiko Ur-Masaren ezagutza hidrogeologikoaren hobekuntza Improvement of the knowledge about Jaizkibel Groundwater Body RESUMEN Este artículo actualiza el conocimiento hidrogeológico de la Masa de Agua Jaizkibel, integrando diversas técnicas de investigación utilizadas durante 2012 en un estudio promocionado por la Diputación de Gipuzkoa. Además del control piezométrico y de ensayos de bombeo, se han realizado diagrafías de conductividad eléctrica y temperatura en sondeos,
more » ... s que, con la carga hidráulica, han sido registrados en continuo en varios de ellos. También se ha actualizado el inventario de puntos de agua y efectuado análisis de aguas. La integración ha permitido mejorar el esquema hidrogeológico conceptual. Se trata de un sistema multicapa complejo, con alternancia de formaciones con carácter acuífero y otras actuando como acuitardos, lo que implica niveles productivos más o menos individualizados, como también reflejan los altos gradientes hidráulicos. Los ensayos han permitido estimar transmisividades de 20-60 m 2 /d y coeficientes de almacenamiento de 0,0004 y 0,0009, propios éstos de condiciones de cierto confinamiento. Se puede separar dos tipos de flujos: el profundo, del SO al NE, con aguas más mineralizadas, y con descarga tanto a surgencias como difusa al mar, y otro somero, asociado a zonas meteorizadas, con aguas de débil mineralización, y que drena a las numerosas regatas de la zona. Los bombeos no afectan al flujo de éstas, si bien hay que considerar su corta duración. Habrá que hacer un seguimiento riguroso de la explotación prevista en esta Masa para conocer su respuesta ante esas situaciones y precisar mejor los límites a establecer para evitar consecuencias no deseables en un ecosistema de indudable valor global. PALABRAS CLAVE: Acuífero poroso, confinado, hidrogeología, multicapa. LABURPENA Artikulu honetan gaurkotu egiten da Jaizkibelgo Ur-Masaren ezagutza hidrogeologikoa. Asmo horrekin, Gipuzkoako Aldundiak sustatu eta 2012 urtean burutu den proiektuan erabilitako ikerketa-teknika desberdinen emaitzak integratu dira. Ohikoak diren kontrol piezometrikoa eta ponpaketasaioak egiteaz gain ez-ohikoak diren diagrafiak ere egin dira putzuetan, eroankortasun elektrikoa eta tenperatura sakonean zehar erregistratuz. Gainera, parametro biok, karga hidraulikoarekin batera, modu jarraian kontrolatu dira zenbait putzutan. Horretaz gain eguneratu egin da ur-puntuen inbentarioa eta uren analisiak egin ere. Datu guztien uztarketak lagundu egin du eskema hidrogeologiko kontzeptuala ontzen. Sistema multikapa konplexua dugu Ur-Masa hau, non akuifero portaera duten formazio batzuk akuitardo portaera duten beste batzuekin txandakatzen diren. Honen ondorioz akuiferoak bananduak agertzen dira, baina ez guztiz isolatuak. Hori ere gradiente hidrauliko altuek adierazia. Ponpa-saioetatik parametro nagusien balioak atera dira: transmisibitatea, 20 -60 m 2 /egun, eta metatze-koefizientea, 0,0004 y 0,0009, azken hauek nolabaiteko konfinamendua jasaten duten akuiferoei dagozkienak direla. Bi ur-jario mota bereiz daitezke eskema kontzeptualean: alde batetik, sakonekoa, SWtik NErantz antolatua, mineralizatuagoak diren urekin, eta bai urbegi nagusietan eta bai modu lausoan itsasoan ere deskargatzen dena; eta bestetik, azalagoko urjarioa, azaleko zona meteorizatuagoei lotua, mineralizazio gutxiko urekin, eta inguruan ugari diren errekastoetan deskargatzen dena. Putzuetako ponpaketek ez dute errekastoetan eraginik sortu; hala ere, kontuan hartu behar da horien iraupen laburra. Aurrerantzean, Ur-Masa honetan aurreikusia den ustiaketaren gaineko segimendu zorrotza egin beharko da, ezagutu beharra dagoelako egoera horren aurrean Masako akuiferoek duten erantzuna. Ezagutza hau ezinbestekoa da ustiaketari jarri behar zaizkion mugak zehazteko, helburua izanik dudarik gabeko balio osoa duen Jaizkibelgo ekosisteman nahi ez den ondorioa ekiditea. ABSTRACT This paper updates the knowledge about the hydrogeology of the Jaizkibel Water Body. Several techniques were used during 2012 in a research work promoted by the Gipuzkoa Provincial Council: piezometric control, pumping tests, vertical measurement of electrical conductivity and temperature in the bore holes, and continuous measurements of electrical conductivity, temperature and hydraulic head in some of them. Additionally, the water point inventory was updated and water chemistry analyses were carried out. The integrated study of all the results allowed improving the conceptual hydrogeologic scheme. It is a multilayer complex system, with alternate aquifer and aquitard formations that imply the existence of individualized (in higher or lower degree) productive levels. This individualization is also reflected in the high hydraulic gradients observed. Transmisivity data (20 -60 m 2 /d) and data for storage coefficient 0,0004 y 0,0009, calculated from pumping tests are considered to be near from those of confined environments. Two types of fluxes can be distinguished: a deeper one, from SW towards springs or the sea in the NE, for which mineralization of waters is higher, and a shallower one, through weathered zones, with weakly mineralized waters that go to the numerous channels in the area. Pumping tests, do not affect runoff in channels, however, it is necessary to bear in mind that they are quite short. An exhaustive control of the foreseen exploitation in this Body has to be done in order to get to know its response to that kind of situation and to consciously precise the limits that have to be established to avoid non-desirable consequences in such a highly valuable ecosystem.
doi:10.21630/mmns.2014.2.03 fatcat:2sujq2ahinbc7olcqlhthqe3py