Effect of brain computer interface rehabilitation training on functional rehabilitation of stroke patients: A protocol for meta-analysis [report]

Chunli Wan, Huaide Qiu, Xue Wang, Panli Ge, Sisi Huang, Zhixiang Wang, Yongqiang Li
2021 unpublished
To cite: Wan et al. Effect of brain computer interface rehabilitation training on functional rehabilitation of stroke patients: A protocol for meta-analysis. Inplasy protocol 202170067.
doi:10.37766/inplasy2021.7.0067 fatcat:5kwnfqeifza3dk35mzmkquwqaq