Criminal offense of robbery in legislation and practice
Krivično delo razbojništva u zakonodavstvu i praksi

Ivan Joksić, Vidoje Mitrić, Mitar Lutovac
2017 Vojno delo  
Универзитет Привредна академија у Новом Саду, Правни факултет за привреду и правосуђе Видоје Митрић 2 Виши суд у Новом Саду Митар Лутовац 3 Универзитет Унион, Факултет за пословно индустријски менаџмент, Београд ривично дело разбојништва не помиње се у најстаријим правним споменицима већ представља касније уведену законску конструкцију. Разбојништво садржи и принуду и крађу, који се налазе у посебном међу односу. Принуда је средство да би до крађе уопште дошло, односно да би се принуђеноме
more » ... се принуђеноме одузела његова покретна ствар. Ratio legis овог кривичног дела одражава тежњу законодавца да у оквиру његове инкриминационе зоне уведе два самостална кривична дела које чини јединство времена и простора. По својој природи разбојништво представља тешко кривично дело, јер се њиме атакује на основна људска права (живот, тело и имовину), што потврђује висина запрећене казне затвора. С обзиром на то да, у својој основи, оно представља модификовани облик насилне крађе, неопходно је јасно одредити његово место у законодавству и судској пракси. Стога ће, у наведеним оквирима, у раду бити разматрана сва важнија питања овог кривичног дела. Кључне речи: разбојништво, принуда, крађа, туђа покретна ствар, законска конструкција, суд Уводна разматрања вака држава развија своје кривично право како би се најефикасније заштитиле основне људске вредности, попут живота, телесног интегритета, имовине и др. Овако изражена тежња државе, да заштити друштво од различитих облика насилног понашања, доприноси повећању опште сигурности. Један од екс-1 Др Иван Јоксић је ванредни професор на Правном факултету за привреду и правосуђе у Новом Саду; www.ivanjoksic.co.nf. 2 Видоје Митрић је судија Вишег суда у Новом Саду. 3 Др Митар Лутовац је ванредни професор на Факултету за пословно индустријски менаџмент у Београду. К С
doi:10.5937/vojdelo1705140j fatcat:tfsrtxxjjndlnfbrcj2bacejnq