AMBON

1931 Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde  
98 GENERALE NEDERLANbSCHE GEOCTROYEERDE noch oock send en ; ingevolge eenige alclaer gerescontreert werdende mogen wei als vijanclen en overtreclers aangetast werden. Doch andere vaartuijgen, hier thuijshoorende en met passen van 't opperhoofcl cler N eclerlanclers versien wesende, sullen vrij en onbelemmert over zee haar negotie mogen clrijven. De gemaeckte vrecle behaegt mij seer wei alsmecle 't contract, clat de J apanse war en door de Hollanders aileen voor den tijt van 26 1 ) jaercn sullen
more » ... 6 1 ) jaercn sullen werclen verkocht. Vertrouwe wijclers, clat d'E. heer Gouverneur Generaal in mijn cloen contement scheppen sal. 2 ) CCXX. AMBON. November 1656. 3 ) ,In deze maand (November) quamen die van Keffing, Kellemoeri, Ceram Laoet, Rarakit, en Goram aan 't Kasteel, om zig nader met ons te b~C vredigen, of we! om de vrede, in 't voorleden jaar gemaakt. 4 ) •••• te bevestigen". (Valentijn, 2, Ambonsche Zaaken, bldz. 207; vgl. Dagh-Register 1656-1657.
doi:10.1163/22134379-087_01-29 fatcat:6qjxk4rdjbdsreqzeurty24mae