Prediction of the Prognosis and Treatment Strategy for Bone Metastases of Lung Cancer

Yasuaki Tokuhashi, Yukihiro Yoshida, Yasumitsu Ajiro, Noriaki Takahashi, Ichiro Tsujino, Kazumitsu Omori, Ko Muramatsu, Motoichiro Takahashi, Tsutomu Saito, Junnosuke Ryu
2010 Journal of Nihon University Medical Association  
doi:10.4264/numa.69.238 fatcat:c4j5herlajespjp3a7hvrwxmpi