IT SYSTEM A HEALTH SECTOR OPERATORS ADAPTATION TO THE NEW UE GENERAL DATA PRIVACY REGULATION
Adaptacja architektury systemów bezpieczeństwa w sektorze ochrony zdrowia do nowych wymagań RODO

Mateusz Kuczabski
2018 Ekonomiczne Problemy Usług  
Adaptacja architektury systemów bezpiecze stwa w sektorze ochrony zdrowia do nowych wymaga RODO Kod JEL: I 11 S owa kluczowe: bezpiecze stwo, ochrona danych, system informatyczny, zdrowie, GDPR Streszczenie. Wprowadzenie przez Parlament Europejski nowych przepisów dotycz cych ochrony osób fizycznych w zwi zku z przetwarzaniem danych osobowych oraz swobodnego przep ywu takich danych, zmusza sektor ochrony zdrowia do podj cia dzia a auditowych z nast powym wprowadzenia zmian w istniej cych
more » ... istniej cych systemach informatycznych. Nowe przepisy okre laj konieczno wbudowania funkcji ochrony prywatno ci na ka dym etapie projektowania systemu, a wysoki poziom bezpiecze stwa musi by narzucony domy lnie dla ka ego u ytkownika. Artyku po wi cono analizie wprowadzanych rozwi za , by na tej podstawie sformu owa przypuszczalne konsekwencje i realne mo liwo ci adaptacji podmiotów ochrony zdrowia do implementacji wymaga . Wprowadzenie Rozwi zania IT, funkcjonuj ce w podmiotach ochrony zdrowia, stanowi jeden z kluczowych elementów jako ci opieki nad pacjentami. Poprawiaj komunikacj , usprawniaj wzajemne relacje mi dzy interesariuszami systemu, a jednocze nie maj zapewnia bezpiecze stwo danych wykorzystywanych w systemie. Natomiast sam cyfryzacj , tzw. e-zdrowie, mo na analizowa w dwóch wymiarach: na poziomie ogólnopolskiego systemu ochrony zdrowia oraz samych podmiotów -placówek medycznych do niego nale cych (Kuczabski, 2009) . Niestety, istniej ce w tym zakresie rozwi zania s niezadowalaj ce i plasuj Polsk w ród krajów europejskich, wed ug Europejskiego Konsumenckiego Indeksu Zdrowia 2016, uwzgl dniaj cego tak e i inne ana-
doi:10.18276/epu.2018.131/1-19 fatcat:pssrnxhekfcita4o7v7nqnfu5q