Wpływ tarczy antykryzysowej na ograniczenie uprawnień gminy jako zamawiającego

Sylwia Dąbrowska
2022 Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego  
Artykuł porusza problematykę regulacji art. 15r1 tarczy antykryzysowej uchwalonego ustawą o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami Covid-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem Covid-19, który wprowadza do umów o zamówienie publiczne, ograniczenie uprawnień zamawiającego w związku z SARS-CoV-2 i stanowi, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w
more » ... iązku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie może po-trącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o zamówienie publiczne z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Ustawa zmieniająca weszła w życie z dniem 24 czerwca 2020 r.
doi:10.32084/sawp.2021.16.1-5 fatcat:sk2bkeauprfi3kgym5wjokk44q