Limitation of the principle of directness in the civil procedure
Sužavanje načela neposrednosti u parničnom postupku

Nikola Bodiroga
2010 Glasnik Advokatske komore Vojvodine  
Др Никола EodupoSa доцент Правног факултета у Београду СУЖАВАЊЕ НАЧЕЛА НЕПОСРЕДНОСТИ У ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ* САЖЕТАК; Циљ последн.их измена Закона о парничном поступку био је да се он доведе у склад са Уставом и са правосудним организационим законима. Законодавац је ипак искористио прилику да измени нека значајна начела парничног поступка. Суд у парници одлучује на основу усменог, непоср>едног и јавног расправл>ања, али су последње измене ЗП П драматично сузиле принцип непосредности. To се
more » ... о види у одредбама ЗПП које се односе на одржавање рочишта пред већем другог састава и у одредбама које уређују одлагање рочишта. Давањем значајних овлашћења судијским помоћницима у парничном поступку, занемарени су Устав Србије и Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода. Иако је принцип непосредности у парничном поступку готово уништен, његово кршење се и дал>е третира као апсолутно битна повреда одредаба ЗПП. Кључне речи: непосредност, ограничавање, Устав Србије, ЕКЉП * Рад примллн: 15. 03. 2010. године. ' Види члан 4. став 1. ЗПП.
doi:10.5937/gakv1010465b fatcat:qj7mkesgpzdm3l742mdknessce